OD KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ UBEZPIECZENIE?

Początek ochrony ubezpieczeniowej w każdym przypadku to 01-09-2018r. Ubezpieczeniem objęte będą wszystkie dzieci, których Rodzice potwierdzą przystąpienie do umowy poprzez wypełnienie i podpisanie kwestionariusza, prawidłowo opłacą składkę ubezpieczeniową do 31-10-2018r oraz: a) prześlą te dokumenty listem poleconym bezpośrednio do brokera obsługującego ubezpieczenie – Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Kadecka 2; lub b) prześlą te dokumenty na adres email: iszkolne@aspergo.pl lub c) przekażą podpisany kwestionariusz oraz potwierdzenie opłaty składki placówce oświatowej, do której uczęszcza ubezpieczone dziecko – tylko w przypadku, gdy ta placówka uczestniczy w programie szkolnym NNW. lub d) dokonają zakupu ubezpieczenia NNW bezpośrednio poprzez stronę www.nnw.iszkolne.pl Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci do 20 roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuacji nauki w trybie dziennym.

DLACZEGO W TYM UBEZPIECZENIU WYPŁACACIE AŻ 275 TYS. A INNI TYLKO 20 TYS.

Nasze ubezpieczenie jest indywidualnym programem, wynegocjowanym dla Klientów Kancelarii ASPERGO. Całość składki przeznaczona jest na ubezpieczenie. Wprowadzenie progresywnego systemu wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu zapewnia bardzo wysokie (od 66 000 zł do aż 275 000 zł) świadczenia z tego tytułu. Progresywny system wypłaty świadczeń – im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu.

CZY DO UBEZPIECZENIA MOGĄ PRZYSTĘPOWAĆ POJEDYNCZE OSOBY, A NIE CAŁE KLASY LUB SZKOŁY?

Tak – w takim przypadku prosimy o przesłanie oryginału wypełnionego i podpisanego kwestionariusza oraz dowodu opłacenia składki w następujący sposób: a) listem poleconym bezpośrednio do brokera obsługującego ubezpieczenia – Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Kadecka 2; lub b) pocztą elektroniczną na adres email: iszkolne@aspergo.pl lub c) dokonają zakupu ubezpieczenia NNW bezpośrednio poprzez stronę www.nnw.iszkolne.pl Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci do 20 roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuacji nauki w trybie dziennym.

JAK UBEZPIECZYĆ DZIECI, GDY PLACÓWKA OŚWIATOWA WYBRAŁA INNĄ OFERTĘ, KTÓRA MNIE NIE ZADOWALA?

Opracowany przez ASPERGO program umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich dzieci do 20 roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuacji nauki w trybie dziennym. Wystarczy przesłać do ASPERGO, na adresy (poczta, email) wskazane powyżej wypełniony i podpisany kwestionariusz oraz dowód opłacenia składki.

JAK UBEZPIECZYĆ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO RÓŻNYCH PLACÓWEK LUB TAKIE KTÓRE SĄ POD OPIEKĄ RODZICÓW?

Wystarczy wypełnić kwestionariusz, wybrać jeden z oferowanych wariantów, opłacić składkę za wszystkie dzieci i przesłać dowód opłaty składki oraz podpisany kwestionariusz do ASPERGO w sposób opisany powyżej. W przypadku, gdy liczba dzieci jest większa niż 3, prosimy o dołączenie kolejnego kwestionariusza i opłacenie składki łącznie za wszystkie dzieci. Lub
dokonać zakupu ubezpieczenia NNW bezpośrednio poprzez stronę www.nnw.iszkolne.pl Składka za drugie i za każde kolejne dziecko jest o 50% niższa od składki płaconej za pierwsze ubezpieczone dziecko.

ILE MAM ZAPŁACIĆ ZA 4 MOICH DZIECI?

Obliczenie jest bardzo proste. W ramach wybranego wariantu ochrony, za ubezpieczenie drugiego i każdego kolejnego dziecko przysługuje zniżka 50%, na przykład: WARIANT 1: Składka za 1 dziecko: 36 zł Składka za drugi i za każde kolejne dziecko: 18 zł Składka
ŁĄCZNIE za 4 dzieci: 36 zł + 3 x 18 zł = 90 zł
(oszczędzasz aż 54 zł) WARIANT 6: Składka za 1 dziecko: 138 zł Składka za drugie i za każde kolejne dziecko: 69 zł Składka
ŁĄCZNIE za 4 dzieci: 138 zł + 3 x 69 zł = 345 zł
(oszczędzasz aż 207 zł)

A JAK MOŻNA UBEZPIECZYĆ DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH?

W przypadku ubezpieczenia większej liczby dzieci prosimy o wypełnienie i podpisanie kilku kwestionariuszy, wybranie jednego wariantu dla wszystkich dzieci i opłacenia łącznej składki na jednym przelewie. Za pierwsze dziecko składka płatna jest w pełnej wysokości, a za każde następne dziecko jest o 50% niższa od składki opłaconej za pierwsze dziecko.. Na przykład Wariant I – składka za pierwsze dziecko to 36 zł, a za każde następne dziecko, bez względu na ich liczbę Rodzic płaci składkę mniejszą o 50%, czyli w tym przypadku 18 zł. Prosimy o przesłanie oryginałów wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy oraz dowodu opłacenia składki w następujący sposób: a) listem poleconym bezpośrednio do brokera obsługującego ubezpieczenia – Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Kadecka 2; lub b) pocztą elektroniczną na adres email: iszkolne@aspergo.pl  c)
dokonają zakupu ubezpieczenia NNW bezpośrednio poprzez stronę www.nnw.iszkolne.pl Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci do 20 roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuacji nauki w trybie dziennym.

A CZY MOŻNA UBEZPIECZYĆ DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH W RÓŻNYCH WARIANTACH?

Jeżeli Rodzic życzy sobie ubezpieczyć dzieci w różnych wariantach, to płaci pełną składkę za każde z nich i wypełnia osobne kwestionariusze. Prosimy o przesłanie oryginałów wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy oraz dowodu opłacenia składki w następujący sposób: a) listem poleconym bezpośrednio do brokera obsługującego ubezpieczenia – Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Kadecka 2; lub b) pocztą elektroniczną na adres email: iszkolne@aspergo.pl  c)
dokonają zakupu ubezpieczenia NNW bezpośrednio poprzez stronę www.nnw.iszkolne.pl 

Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci do 20 roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuacji nauki w trybie dziennym.

ILE LAT MUSI MIEĆ DZIECKO, ABY MOŻNA JE BYŁO UBEZPIECZYĆ?

Do ubezpieczenia może przystąpić dziecko, które ukończyło 1 rok życia.

CZY JAKO RODZIC MOGĘ BYĆ OBJĘTY TYM UBEZPIECZENIEM?

Ubezpieczenie przeznaczone jest tylko dla dzieci i młodzieży. Jeżeli szukasz równie dobrego ubezpieczenia dla osoby dorosłej skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci inne nasze propozycje!

Telefon: 32 249 40 35, 500 250 370, 606 685 182

email: chorzow@aspergo.pl

DO KIEDY NALEŻY ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ?

System progresywny oznacza wypłatę wyższą niż wynika to z wielkości orzeczonego uszczerbku na zdrowiu poprzez zastosowanie odpowiedniego wskaźnika. Wskaźnik ten wzrasta wraz ze stopniem uszczerbku, waha się od 1,0 do 5,0 i odpowiednio podwyższa należne świadczenie. Inaczej mówiąc – im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe świadczenie z tego tytułu.

CO TO JEST WARIANT PROGRESYWNY?

System progresywny oznacza wypłatę wyższą niż wynika to z wielkości orzeczonego uszczerbku na zdrowiu poprzez zastosowanie odpowiedniego wskaźnika. Wskaźnik ten wzrasta wraz ze stopniem uszczerbku, waha się od 1,0 do 5,0 i odpowiednio podwyższa należne świadczenie. Inaczej mówiąc – im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe świadczenie z tego tytułu.

CZY UPRAWIANIE SPORTU WYCZYNOWEGO JEST OBJĘTE OCHRONĄ?

Zakres ubezpieczenia obejmuje W KAŻDYM WARIANCIE zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież uczącą się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas rekreacyjnego uprawiania jazdy konnej i sportów walki.

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA – CZEGO DOTYCZY?

Świadczenie dotyczy zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia związanych z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem, poniesionych na terenie RP z tytułu:

  • wizyt lekarskich,
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów bez zabiegów rehabilitacyjnych, operacji bez operacji plastycznych
  • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
  • przewozu do szpitala lub ambulatorium, jeżeli stan zdrowia uniemożliwia samodzielny dojazd.

Maksymalna wysokość zwrotu kosztów leczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ochrony.

ZWROT KOSZTÓW REHABILITACJI – CZEGO DOTYCZY?

Koszty rehabilitacji mogą powstać z tytułu konsultacji lekarzy rehabilitacji lub zabiegów rehabilitacyjnych. Brak pokrycia kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztów pobytu w szpitalu, sanatorium i innych placówkach rehabilitacyjnych. Maksymalna wysokość świadczenia rehabilitacyjnego uzależniona jest od wybranego wariantu ochrony.

CZY UBEZPIECZENIE OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W PRZYPADKU ZMIANY PLACÓWKI OŚWIATOWEJ?

Tak – ochrona rozpoczyna się 01-09-2018r i wygasa 31-08-2019r.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU, GDY DO UBEZPIECZENIA CHCEMY ZGŁOSIĆ WIĘCEJ NIŻ 4 OSOBY?

Prosimy o wypełnienie i podpisanie kolejnego Kwestionariusza, opłacenie łącznej składki na jednym przelewie oraz przesłanie oryginałów wypełnionych i podpisanych kwestionariuszy oraz dowodu opłacenia składki w następujący sposób: a) listem poleconym bezpośrednio do brokera obsługującego ubezpieczenia – Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. 41-500 Chorzów ul. Kadecka 2; lub b) pocztą elektroniczną na adres email: iszkolne@aspergo.pl  c) dokonają zakupu ubezpieczenia NNW bezpośrednio poprzez stronę www.nnw.iszkolne.pl Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci do 20 roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuacji nauki w trybie dziennym.

CZY MOŻNA UBEZPIECZYĆ DZIECI / MŁODZIEŻ SZKOLNĄ W RODZINACH ZASTĘPCZYCH?

Tak – prosimy o wypełnienie Kwestionariusza – jednego lub kilku, w zależności od liczby dzieci, opłacenie składki na jednym przelewie oraz poinformowanie o tym fakcie opiekuna ubezpieczenia Pana Janusza Dyczka, tel. 500 250 370.

CZY UBEZPIECZENIE CHRONI DZIECI PODCZAS WYCIECZEK?

Tak – ubezpieczenie obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie. Część świadczeń, takich jak: koszty leczenia, koszty rehabilitacji, koszty operacji dotyczy jedynie kosztów poniesionych na terenie RP. W przypadku wycieczek zagranicznych, ze względu na wysokie koszty wizyt, leczenia czy też pobytu w szpitalu niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej między innymi koszty leczenia poza granicami kraju. Żadna polisa ubezpieczenia NNW dla dzieci, młodzieży szkolnej nie ma tak wysokich sum ubezpieczenia, aby zapewnić zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju. Jeżeli potrzebujesz dobrego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą zadzwoń do Kancelarii Brokerskiej ASPERGO.

CZY UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH JEST OBOWIĄZKOWE?

Nie – każdy rodzic decyduje samodzielnie, gdzie i jakie ubezpieczenie wykupi. Można posiadać kilka polis NNW zawartych w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Nie ma przymusu wykupienia ubezpieczenia u konkretnego ubezpieczyciela ale odpowiedzialność rodziców oraz opiekunów wymagają aby dzieci miały ubezpieczenie NNW. W naszym przypadku ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem proforma ale doskonale skonstruowanym zakresem realnie chroniącym dzieci.

CZY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA W TRAKCIE TRWANIA OCHRONY?

Tak – prosimy o kontakt z Panem Januszem Dyczka, tel. 500 250 370