Polityka prywatnośći

Polityka Prywatności iszkolne.pl

Gromadzone dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, głównie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2); (dalej „RODO”).

WŁAŚCICIEL WITRYNY iszkolne.pl

Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresami www.iszkolne.pl jest Tomasz Szajbe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NASZ BROKER Tomasz Szajbe”, 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2, NIP 627-106-35-47 REGON 270432204, który na zasadzie umowy użyczenia przekazuje użytkowanie niniejszej strony internetowej wraz ze wszelkimi jej mechanizmami na rzecz Wojciecha Hoszka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 73/16, NIP 6422641635. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem witryny jest Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 73/16, NIP 6422641635, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres e-mail: kontakt@inspektorrodo.pl

WARUNKI OGÓLNE

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym iSzkolne.pl są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym iSzkolne.pl chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność firmy „NASZ BROKER Tomasz Szajbe” lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego iSzkolne.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym iSzkolne.pl w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Administratora , poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym iSzkolne.pl, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego iSzkolne.pl , elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Administratora, firmy NASZ BROKER Tomasz Szajbe lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym iSzkolne.pl jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Administratora na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym iSzkolne.pl, rozpowszechnianie i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach: – wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek; – wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego iSzkolne.pl poprzez podanie źródła w postaci „www.iszkolne.pl”
 8. Otrzymując dostęp do stron iSzkolne.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Administrator nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pomocą strony iszkolne.pl jest Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 73/16, NIP 6422641635, zwany dalej Administratorem.
Umożliwiamy bezpośredni kontakt z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w dziale Kontakt.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • w celu rozpatrywania reklamacji na wykonanie usługi zawarcia umowy ubezpieczenia [Art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny] (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celu pomocy w załatwianiu spraw i pośrednictwa pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczycielem będących realizacją naszego obowiązku prawnego (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i reklamacje przesłane za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • aby móc lepiej dopasować treści umieszczane na stronie do oczekiwań osób odwiedzających stronę, gromadzimy takie dane jak: nazwy domeny strony internetowej, z której zostałaś/eś odesłana/y do Naszej strony, typ przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adres IP, lokalizacja urządzenia, inne informacje transmitowane protokołem http (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane zgromadzone w celach statystycznych w plikach cookies, mogą być udostępniane partnerom Administratora. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Dane przekazywane za pomocą formularza kontaktowego Administrator może udostępniać partnerom współpracującym oraz pośrednikowi ubezpieczeniowemu w ramach zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech pełnych lat po roku ich zgromadzenia.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO opisanych powyżej. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tych celach, chyba że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Strona internetowa “iszkolne.pl” wykorzystuje technologię przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu odwiedzającego podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia odwiedzającemu maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony “iszkolne.pl”, w tym w celach statystycznych. Podczas Państwa wizyty mogą być automatycznie zbierane dane w zakresie nazwy domeny strony internetowej, z której Państwo zostaliście odesłani do Naszej strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony “iszkolne.pl”.

Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego). Przechowuje się w nim informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez odwiedzającego i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony “iszkolne.pl”, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację odwiedzającego. Informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “iszkolne.pl” nie są szkodliwe ani dla odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez odwiedzającego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Strona “iszkolne.pl” wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: sesyjne (pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym odwiedzającego do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania) oraz stałe (pozostające na urządzeniu odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej).

Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej “iszkolne.pl”. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA

 1. Pomimo podjętych przez Administratora starań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona internetowa “iszkolne.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustanowioną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “iszkolne.pl”.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności w przyszłości.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Państwa zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.

NINIEJSZY DOKUMENT MA CHARAKTER GENERALNY, WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY (NIE JEST UMOWĄ ANI REGULAMINEM).
NINIEJSZA WERSJA POLITYKI OBOWIĄZUJE OD DNIA 26.07.2021 R.