Polityka prywatnośći

Polityka Prywatności iszkolne.pl

DEFINICJE

 • Administrator – Nasz Broker Tomasz Szajbe z siedzibą w 41-500 Chorzów
  ul. Kadecka 2;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;
 • Serwis – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Administratora na stronie internetowej pod adresem www.iszkolne.pl, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Ubezpieczyciel – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 15 B.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • Przetwarzamy dane osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii):
  • w celu świadczenia Ci usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści zgromadzonych w Serwisie, udostępniania formularza kontaktowego, – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji użytkowników Serwisu oraz sposobu korzystania z niego w celu poprawienia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa Serwisu, usuwania ewentualnych awarii i błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Umożliwiamy w Serwisie złożenie wniosku o przystąpienie do umowy ubezpieczenia. W tym celu przekazujemy Twoje dane Ubezpieczycielowi. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika w celu złożenia wniosku o przystąpienie do umowy ubezpieczenia, jest Ubezpieczyciel, z zastrzeżeniem danych przetwarzanych w celach marketingowych, których administratorem jest Administrator.
 • Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi wniosku o przystąpienie do umowy ubezpieczenia, zaś ich niepodanie uniemożliwi obsługę wniosku. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Twoje dane będą przetwarzane:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi wniosku o przystąpienie do umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest: (i) w zakresie danych niezbędnych do obsługi wniosku o przystąpienie do umowy ubezpieczenia – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w zakresie danych, które nie są niezbędne do obsługi zapytania – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub Ubezpieczycielu;
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz i statystyk zapytań składanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Aby skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego należy podać dane osobowe niezbędne do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych zaznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Twojego zapytania, zaś ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Formularz kontaktowy nie służy do zgłaszania reklamacji oraz dokonywania zgłoszeń szkód.
 • Przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania przez nas działań marketingowych poprzez:
  • wyświetlanie w Serwisie treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości promowania produktów i usług naszych oraz Ubezpieczyciela (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Przetwarzamy, Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celu prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego produktów i usług– podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie. Podanie tych danych jest dobrowolne. Marketing ten będzie prowadzony wyłącznie za pomocą środków komunikacji (np. e-mail, SMS, MMS, rozmowa telefoniczna), na które wyraziłeś/aś zgodę, przy czym zgoda taka może być wycofana w dowolnym momencie.
 • Przetwarzamy Twoje dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw i możliwości ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać minimum tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych. Również jeśli na podstawie przepisów prawa lub umowy przysługują Tobie albo nam jakiekolwiek uprawnienia dodatkowe związane z zawartą umową lub samym ubezpieczaniem, to przez cały okres ich trwania musimy przechowywać Twoje dane osobowe by móc w razie potrzeby służyć Ci pomocą w tym zakresie

Odbiorcy danych

 • Twoje dane osobowe są ujawniane Ubezpieczycielowi, brokerowi wykonującemu czynności brokerskie w imieniu Administratora, upoważnionym pracownikom oraz naszym partnerom, takim jak: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmioty świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierzy, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi wysyłania maili lub smsów, banki i operatorzy płatności.
 • Możemy ujawnić wybrane informacje dotyczące Ciebie właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 • Nie będziemy przekazywali Twoich danych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

Prawo do sprzeciwu

 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na Twoją szczególną sytuację – wobec przetwarzania Twoich danych dla prawnie uzasadnionych celów innych niż marketing. Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz także prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania.
 • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: iszkolne@aspergo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Pozostałe prawa, które Ci przysługują

 • Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo do wycofania, w dowolnym momencie, zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem;
  • prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:

Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:
  • kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  • W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy mogli je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.
  • prawo przenoszenia danych, tj. prawo, aby otrzymać od nas swoje dane, które dostarczyłeś/łaś nam na podstawie zgody lub umowy. Masz także prawo żądania, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  • prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.

Pliki Cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie iszkolne.pl zbierane są dane dotyczące wizyty, Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej iszkolne.pl , ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.