Instrukcja likwidacji szkody i druk zgłoszenia szkody

 

Szkodę można zgłosić telefonicznie pod numerem 913 913 913 oraz wypełniając formularz online na stronie Generali  https://www.generali.pl/strefa-klienta/zgloszenie-szkody.html (w zakładce Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW grupowe lub indywidualne)).

 

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKÓD

Wypłata świadczenia następuje na podstawie następujących dokumentów:

 • wniosek zgłoszenia szkody;
 • oświadczenie o danych z dokumentu tożsamości Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego/Uposażonego (imię nazwisko, PESEL oraz nr i seria dokumentu);
 • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia, karta pobytu w szpitalu;
 • nie wymagamy również oryginałów faktur i rachunków za wydatki poniesione w trakcie leczenia tylko kopie tych faktur i rachunków;
 • numer konta, na które ma być przekazane odszkodowanie;
 • certyfikat potwierdzający ochronę;
 • inne wymagane przez Generali dokumenty związane ze zdarzeniem.

Po zakończonym leczeniu rodzic/opiekun prawny ucznia wybiera najbardziej dogodną formę zgłoszenia szkody, ze wskazanych poniżej:

 1. poczta elektroniczna – skany wymaganych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: szkody.nnw@generali.pl
 2. poczta tradycyjna – kompletną dokumentację należy wysłać na adres:
  Generali T.U. S.A.
  ul. Postępu 15b
  02-676 Warszawa

 

POBIERZ druk zgłoszenia szkody

druk zgłoszenia szkody

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Brokerską ASPERGO, Przedstawicielstwo w Chorzowie:
ul. Kadecka 2, 41-500 Chorzów
tel. (32) 249 40 35
kom. 606 685 182 (Stanisław Dudek)
kom. 500 250 370 (Janusz Dyczka)
e-mail: iszkolne@aspergo.pl