Rekomendacja

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
dla dzieci i młodzieży szkolnej na rok szkolny 2023 / 2024

Informacja dla Rodziców i Opiekunów Prawnych

 

Rekomendacja

Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. po dokonaniu analizy otrzymanych ofert, wykonanej na zlecenie Klienta  rekomenduje GENERALI TU S.A. jako Ubezpieczyciela na lata 2022 / 2023.

Najważniejsze zalety rekomendowanej oferty:
 1. Najwyższe na rynku sumy ubezpieczenia z tytułu wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu – świadczenia z tego tytułu to nawet 310 000 zł,
 2. Indywidualnie wynegocjowany program, zmodyfikowane definicje nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku, progresywny system wypłaty świadczeń,
 3. wysokie świadczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 4. Zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu w każdym wariancie ochrony – młodzież ucząca się do 20 roku życia,
 5. W każdym wariancie jest ten sam zakres ochrony – zróżnicowane są tylko wysokości poszczególnych świadczeń.
 6. Wiek dzieci – ochrona od dnia narodzin – do 20-go roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym,
 7. Umożliwienie łącznego ubezpieczenia dzieci uczęszczających do różnych placówek oświatowych oraz dzieci znajdujących się pod bezpośrednią opieka Rodziców lub Opiekunów, w celu wykorzystania przysługującej zniżki,
 8. Składka za pierwsze dziecko – W I – 64 zł, W II – 78 zł, W III – 92 zł, W IV – 106 zł, W V – 152 zł, W VI – 216 zł
 9. Super zniżka w wysokości 50% za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczone w tym samym wariancie, składki wynoszą odpowiednio: W I – 32 zł, W II – 39 zł, W III – 46 zł, W IV – 53 zł, W V – 76 zł, W VI – 108 zł
Początek okresu ubezpieczenia – 2022-09-01.
Czas na opłacenie przez Rodzica / Opiekuna Prawnego składki – do 2023-10-31.
Przystąpienie do umowy ubezpieczenia:
 1. Wejście na stronę internetową www.iszkolne.pl
 2. zakładka KUP Ubezpieczenie, potwierdzenie zaznajomienia się z regulaminem, polityką prywatności, klauzulami informacyjnymi, programem / zakresem ubezpieczenia, wybranie jednego z oferowanych wariantów, opłacenie składki przez Rodzica / Opiekuna prawnego.
Wszelkie informacje dotyczące zakresu ochrony, wysokości i sposobu opłacania składek, przystąpienia do umowy, czy też ogólnych warunków ubezpieczenia, możliwości składania reklamacji, zgłaszania szkód znajdują się na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.iszkolne.pl