Wybierz najlepsze ubezpieczenie

Wariant I

Wariant II

Wariant III

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

100 000 zł

125 000 zł

150 000 zł

58 zł

w tym uprawianie sportu

70 zł

w tym uprawianie sportu

82 zł

w tym uprawianie sportu

 

Wariant IV

Wariant V

Wariant VI

35 000 zł

45 000 zł

62 000 zł

175 000 zł

225 000 zł

310 000 zł

96 zł

w tym uprawianie sportu

136 zł

w tym uprawianie sportu

194 zł

w tym uprawianie sportu


Wariant

Wariant
I

Wariant
II

Wariant
III

Wariant
IV

Wariant
V

Wariant
VI

Suma
ubezpieczenia
20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 62 000 zł
Maksymalne
świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu
100 000 zł 125 000 zł 150 000 zł 175 000 zł 225 000 zł 310 000 zł
Składka roczna dla pierwszego dziecka:

58 zł

w tym uprawianie sportu

70 zł

w tym uprawianie sportu

82 zł

w tym uprawianie sportu

96 zł

w tym uprawianie sportu

136 zł

w tym uprawianie sportu

194 zł

w tym uprawianie sportu

Składka roczna za każde, kolejne dziecko:

29 zł

w tym uprawianie sportu

35 zł

w tym uprawianie sportu

41 zł

w tym uprawianie sportu

48 zł

w tym uprawianie sportu

68 zł

w tym uprawianie sportu

97 zł

w tym uprawianie sportu

Zawodowe / wyczynowe uprawianie sportu tak tak tak tak tak tak
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
(następstwo nieszczęśliwego wypadku)
limit łączny dla obu ryzyk
do 4 800 zł do 6 000 zł do 8 000 zł do 10 000 zł do 12 000 zł do 20 000 zł
Koszty nabycia środków pomocniczych
i ortopedycznych związanych z NNW
do 6 000 zł do 7 500 zł do 9 000 zł do 10 000 zł do 10 000 zł do 10 000 zł
Czasowa niezdolność do nauki wskutek NW 15 zł dziennie
max 1 500 zł
15 zł dziennie
max 1 500 zł
20 zł dziennie
max 2 000 zł
20 zł dziennie
max 2 000 zł
20 zł dziennie
max 3 000 zł
20 zł dziennie
max 3 000 zł
Rany cięte i szarpane

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

Pogryzienia przez zwierzęta wszelkie pokąsania, ukąszenia 200 zł 200 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł
Wstrząśnienie mózgu 200 zł 200 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł
Oparzenia, odmrożenia Tak – do 7 000 zł Tak – do 7 000 zł Tak – do 7 000 zł Tak – do 7 000 zł Tak – do 7 000 zł Tak – do 7 000 zł
Operacje, zabiegi, związane z NW Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Pobyt w szpitalu w wyniku NW
świadczenie za 1 dzień
26 zł / 13 zł
max 2 600 zł
28 zł / 14 zł
max 2 800 zł
40 zł / 20 zł
max 4 000 zł
40 zł / 20 zł
max 4 000 zł
60 zł / 30 zł
max 6 000 zł
60 zł / 30 zł
max 6 000 zł
Rekonwalescencja poszpitalna
(hospitalizacja wskutek NW)
20 zł
max 2 000 zł
20 zł
max 2 000 zł
30 zł
max 3 000 zł
30 zł
max 3 000 zł
50 zł
max 5 000 zł
50 zł
max 5 000 zł
Całkowita utrata zębów lub koszt odbudowy stomatologicznej – skutek NW 300 zł za ząb
max 1 000 zł
300 zł za ząb
max 1 000 zł
300 zł za ząb
max 1 000 zł
300 zł za ząb
max 1 000 zł
300 zł za ząb
max 2 000 zł
300 zł za ząb
max 2 000 zł
Sepsa 800 zł 1000 zł 1 200 zł 1 400 zł 1 800 zł 2 480 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby,
pobyt na OIOM wskutek choroby covid-19
300 zł 300 zł 300 zł 350 zł 400 zł 500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia 20 zł dziennie
max 100 zł
20 zł dziennie
max 100 zł
20 zł dziennie
max 100 zł
20 zł dziennie
max 100 zł
20 zł dziennie
max 100 zł
20 zł dziennie
max 100 zł
Utrata wzroku (1 oko) / słuchu (1 ucho) 10 000 zł 12 500 zł 15 000 zł 17 500 zł 22 500 zł 31 000 zł
Koszty ratownictwa 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
Zgon wskutek NW 20 000 zł 25 000 zł 30 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 62 000 zł
Osierocenie dziecka 1 500 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Trwała niezdolność Rodzica do pracy wskutek NW 1 500 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

pobierz opis NNW ubezpieczenia progresywnego

pobierz

Przejdź do strony kwestionariusza ubezpieczenia

 

przejdź do strony


UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Składka płatna najpóźniej do 31.10.2022 r. za wszystkie dzieci i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia, zgłoszone do ubezpieczenia.

Dodatkowym dokumentem niezbędnym do likwidacji szkody jest:

 • zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające, iż osoba, która uległa wypadkowi, w chwili zaistnienia zdarzenia należała do grupy osób, na rzecz których została zawarta umowa ubezpieczenia;
 • certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową wydany przez Ubezpieczającego.

Dla rodzin wielodzietnych – ten sam wariant dla każdego członka rodziny.

Jeżeli w związku z zaistnieniem w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku skutkującego skręceniem, zwichnięciem lub złamaniem nie zostanie orzeczony uszczerbek na zdrowiu Generali wypłaci jednorazowe świadczenie z tytułu zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w wysokości 200 zł.

Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie skręcenia, zwichnięcia lub złamania spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem pod warunkiem braku orzeczonego uszczerbku na zdrowiu (uszczerbek 0%). Świadczenie z tego tytułu przysługuje wyłącznie w związku z pierwszym nieszczęśliwym wypadkiem mającym miejsce w okresie ubezpieczenia bez orzeczonego uszczerbku na zdrowiu.

Świadczenie z tytułu utraty wzroku w jednym oku jest wypłacane w ramach świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 50% sumy ubezpieczenia – odpowiednio 10 000 zł, 12 500 zł, 15 000 zł, 17 500 zł, 22 500 zł, 31 000 zł. Świadczenie z tytułu utraty słuchu w jednym uchu jest wypłacane w ramach świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości 50% sumy ubezpieczenia – odpowiednio 10 000 zł, 12 500 zł, 15 000 zł, 17 500 zł, 22 500 zł, 31 000 zł.

Wszelkie zwroty kosztów, o których mowa w niniejszej ofercie zwracane są na podstawie imiennych rachunków lub imiennych faktur, pod warunkiem, że zostały poniesione w terminie 24 miesięcy od dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych ofercie.

Świadczenia określone w niniejszej polisie, z wyjątkiem świadczenia z tytułu utraty i odbudowy zębów są wypłacane niezależnie.

Sumy ubezpieczenia określone dla każdego ze zdarzeń są odrębne i nie stanowią limitów względem sumy ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku ubezpieczenia osób uczących się odpowiedzialność Generali obejmuje zakresem ochrony następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego.

Dzieci z wykrytym kalectwem uczęszczające do placówek integracyjnych zostają objęte ubezpieczeniem w zakresie określonym w ofercie.

Zniżka za drugie i za każde kolejne dziecko z jednej rodziny wynosi 50% składki należnej za ubezpieczenie pierwszego dziecka – składka płatna jest za każde dziecko

W przypadku ubezpieczenia osób, które w dniu początku okresu ubezpieczenia nie ukończyły 60 roku życia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu mające miejsce w okresie ubezpieczenia, nie spowodowane stanem chorobowym.

Dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia po 31.10.2022 r., ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia do ubezpieczenia. Składka za osoby przystępujące do ubezpieczenia po tej dacie należna jest proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia według poniższego wzoru: składka roczna /12*X, gdzie X oznacza liczbę miesięcy ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedzialność Generali w grupowym ubezpieczeniu młodzieży szkolnej nie wygasa mimo ukończenia nauki. W przypadku zmiany placówki oświatowo-wychowawczej uczeń / pracownik jest objęty ochroną zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem 31-08-2023 r.

Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież uczącą się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas uprawiania jazdy konnej i sportów walki z włączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów.

Sumy ubezpieczenia określone w niniejszej ofercie stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali dla danego zdarzenia określonego w poszczególnych wariantach.

Definicja nieszczęśliwego wypadku przyjmuje brzmienie:

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe i nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Definicja trwałego uszczerbku na zdrowiu przyjmuje brzmienie:

Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ubezpieczeniem. Generali wypłaci świadczenie, jeżeli uszczerbek na zdrowiu nastąpił przed upływem 12 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku.

Definicja pobytu w szpitalu przyjmuje brzmienie:

Pobyt w szpitalu – będący następstwem nieszczęśliwego wypadku pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie, co najmniej 2 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni – dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego.

Dodatkowe definicje:

Leczenie szpitalne zatrucia pokarmowego – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na zlecenie lekarza, w celu leczenia zatrucia pokarmowego, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Do pobytu w szpitalu nie wlicza się czasu przebywania na przepustkach.

Rany cięte i szarpane – powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku przerwanie ciągłości powłok ciała w wyniku działania ostrego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregularnego uszkodzenia tkanek. W rozumieniu niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia za rany cięte lub szarpane uważa się także rany zadane zębami ludzi lub zwierząt, natomiast nie są nimi rany związane z leczeniem Ubezpieczonego;

Sepsa – uogólniona reakcja zapalna, powstająca w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłana niewydolnością wielonarządową. Przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę;

Uraz narządu ruchu – powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku uraz narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale na zlecenie lekarza narząd ruchu został trwale unieruchomiony (gips, gips syntetyczny, szyny, stabilizator, kołnierz ortopedyczny, gorset, opatrunek dessaulta, longeta) na co najmniej 7 dni, lub leczenie urazu narządu ruchu trwało powyżej 21 dni albo leczenie urazu wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i było połączone z dalszym leczeniem oraz wymagało co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza;

Zatrucie pokarmowe – ostre zaburzenie żołądkowo – jelitowe charakteryzujące się biegunką lub wymiotami, spowodowane działaniem na przewód pokarmowy czynników zakaźnych lub toksycznych, wymagające w opinii lekarza leczenia w warunkach szpitalnych. W rozumieniu niniejszych OWU zatruciem pokarmowym nie jest: zatrucie spowodowane: spożyciem alkoholu, nikotyną, albo użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, zażywaniem lekarstw nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza;

Zapis § 10 ust. ust. 1 pkt 4) OWU przyjmuje brzmienie:

podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu; wyłączenie nie dotyczy konieczności posiadania karty rowerowej;

Zapis § 13 ust. 6 pkt 8) OWU przyjmuje brzmienie:

Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali z wyjątkiem świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu uwzględniającego tabelę progresji.

————-

Trwały uszczerbek na zdrowiu (procent) – Współczynnik progresji

do 15% suma ubezpieczenia x 1 (brak progresji)

od 16% do 45% suma ubezpieczenia x 2

od 46% do 85% suma ubezpieczenia x 3

od 86% do 100% suma ubezpieczenia x 5

Zapis § 13 ust. 8 OWU przyjmuje brzmienie:

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego

 1. Generali wypłaci Ubezpieczonemu 1% SU w przypadku urazu powodującego złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie i nie powodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego. Generali wypłaci świadczenia w związku ze złamaniami, zwichnięciami, skręceniami w łącznej kwocie max 100% SU w ciągu okresu ubezpieczenia.
 2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli:
  1. istnieje związek przyczynowo–skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a złamaniem, skręceniem lub zwichnięciem;
  2. leczenie urazu wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i było połączone z dalszym leczeniem oraz wymagało co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza, a w przypadku urazu narządu ruchu na zlecenie lekarza narząd ruchu został trwale unieruchomiony (gips, gips syntetyczny, szyny, stabilizator, kołnierz ortopedyczny, gorset, opatrunek dessaulta, longeta) na co najmniej 7 dni lub leczenie urazu narządu ruchu trwało powyżej 14 dni.

Zapis § 13 ust. 10 OWU przyjmuje brzmienie:

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego

Jeżeli w następstwie NW Ubezpieczony uległ oparzeniu (z wyłączeniem oparzenia słonecznego) lub odmrożeniu, Generali zobowiązane będzie do zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie stanowiącej iloczyn SU z tytułu oparzenia lub odmrożenia oraz wskaźnika procentowego ustalonego dla danego rodzaju oparzenia lub odmrożenia

Rodzaj oparzenia/odmrożenia – Wskaźnik procentowy sumy ubezpieczenia

 

Rodzaj oparzenia/odmrożenia

Wskaźnik procentowy sumy ubezpieczenia

oparzenie/odmrożenie od 1% powierzchni ciała

0,5% za każdy 1% powierzchni ciała (max. 5 %)

oparzenie/odmrożenie II stopnia powyżej 5% do 15% powierzchni ciała

15%

oparzenie/odmrożenie III stopnia do 5% powierzchni ciała

15%

oparzenie/odmrożenie II stopnia od 15% do 30% powierzchni ciała

30%

oparzenie/odmrożenie III stopnia od 5% do 10% powierzchni ciała

30%

oparzenie/odmrożenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała

70%

oparzenie/odmrożenie III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała

70%

oparzenie/odmrożenie IV stopnia powyżej 10% powierzchni ciała

100%

oparzenie dróg oddechowych z zaburzeniami oddechu

100%

oparzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego ze zwężeniem i upośledzeniem odżywienia

100%

 

Zapis § 13 ust. 18 OWU – Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku przyjmuje brzmienie:

Całkowita utrata zębów w wyniku NW lub koszt odbudowy stomatologicznej zębów, której konieczność wynika ze skutków nieszczęśliwego wypadku

 1. Towarzystwo zobowiązuje się do zwrotu kosztów odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia oraz limitu wskazanych w Polisie nie więcej jednak niż rzeczywiste, udokumentowane koszty oraz pod warunkiem, że:
  1. nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej;
  2. koszty zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego,
 2. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej następuje na podstawie dostarczonych imiennych rachunków, pod warunkiem, że koszty poniesione zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. Koszty są zwracane osobie, która je poniosła.
 3. Sumy ubezpieczenia Kosztów odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku wskazane są odrębnie.
 4. W przypadku utraty zębów i odbudowy stomatologicznej zębów wypłacane jest jedno ze świadczeń według wyboru ubezpieczonego (świadczenie należne za utratę zęba stałego lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej).

Zapis § 13 ust. 26 przyjmuje brzmienie:

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 1. Generali wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu oraz w wyniku którego konieczna była hospitalizacja trwająca co najmniej 2 dni lub w przypadku braku hospitalizacji orzeczony zostanie co najmniej 5% uszczerbek na zdrowiu. Jako pierwszy dzień pobytu w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni – dzień wypisu ze szpitala.
 2. Potwierdzenia faktu wystąpienia wstrząśnienia mózgu Generali dokonuje na podstawie dokumentacji medycznej opisującej następstwa nieszczęśliwego wypadku oraz karty informacyjnej wystawionej przez szpital.

Zapis § 13 ust. 27 OWU przyjmuje brzmienie:

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta

 1. Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dacie pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez zwierzęta (w tym kleszcze) w wyniku którego konieczna była jego hospitalizacja trwająca co najmniej 2 dni lub w przypadku braku hospitalizacji orzeczony zostanie co najmniej 3% uszczerbek na zdrowiu. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni – dzień wypisu ze szpitala;
 2. potwierdzenia faktu wystąpienia pogryzienia dokonuje Generali na podstawie dokumentacji medycznej opisującej następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Do § 13 OWU dodany zostaje ust. 31 – 34

31. Świadczenie z tytułu wystąpienia Sepsy meningokokowej lub pneumokokowej:

 1. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego Sepsy, Towarzystwo wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zdiagnozowania.
 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Sepsa wystąpiła u Ubezpieczonego w związku z którąkolwiek z przyczyn wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa, jak również w związku z poddaniem się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.
 3. Towarzystwo nie przyzna prawa do świadczenia w związku z zachorowaniem na Sepsę, która jest następstwem stanów chorobowych zdiagnozowanych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Towarzystwo ma prawo do odmowy przyznania świadczenia, jeżeli Ubezpieczony nie poddał się opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza w celu zapobieżenia wystąpieniu Sepsy lub w celu złagodzenia objawów związanych z możliwością wystąpienia Sepsy.

32. Rany cięte i szarpane:

 1. Jeżeli w następstwie NW Ubezpieczony doznał rany ciętej i szarpanej, która wymagała zaopatrzenia chirurgicznego polegającego na założeniu szwów (klamer, plastrów chirurgicznych) Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie SU na wypadek ran ciętych szarpanych.
 2. Potwierdzenia faktu wystąpienia rany ciętej, szarpanej Generali dokonuje na podstawie dokumentacji medycznej opisującej następstwa nieszczęśliwego wypadku.
 3. Świadczenie z tytułu rany ciętej, szarpanej powstałej w wyniku NW wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt wystąpienia rany ciętej i szarpanej wraz z opisem zastosowanej metody leczenia, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia, a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy doznanymi obrażeniami a nieszczęśliwym wypadkiem, któremu uległ Ubezpieczony.

33. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego.

 1.  Jeżeli w wyniku zatrucia pokarmowego zaistniała konieczność hospitalizacji Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał, co najmniej 24 godziny.
 2. Generali wypłaca świadczenie w związku z pobytami w szpitalu związanymi z koniecznością leczenia zatrucia pokarmowego za okres nieprzekraczający łącznie 5 dni w okresie ubezpieczenia.
 3. Potwierdzenia faktu hospitalizacji Ubezpieczonego dokonuje Generali na podstawie karty informacyjnej wystawionej przez szpital.
 4. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna z opisem przyczyny zatrucia oraz karta informacyjna wystawiona przez szpital, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia.

34. Zwrot kosztów ratownictwa

Koszty ratownictwa, udzielenia pomocy na miejscu wypadku oraz transport z miejsca wypadku do domu lub szpitala/ambulatorium, transport pomiędzy szpitalami lub innymi jednostkami służby zdrowia zwracane są na podstawie rachunków i pod warunkiem, że ratownictwo i udzielenie pomocy było dokonane przez wyspecjalizowane do tych celów jednostki. Koszty transportu zwracane są do kwoty, jaką poniósłby ubezpieczony w przypadku najtańszego możliwego do zorganizowania transportu, na podstawie przedstawionych rachunków.

Suma ubezpieczenia dla ryzyka określonego w § 13 ust. 17 OWU oraz § 13 ust. 21 OWU jest łączna i została wskazana pod ryzykiem Koszty leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku. Niniejsza suma jest maksymalnym limitem, do którego Generali może zwrócić łączne koszty z tytułu niniejszych klauzul w okresie ubezpieczenia.

Zapis § 13 ust. 17 pkt 1) ppkt a) OWU zamienia się z: „udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu (z wyłączeniem wizyt stomatologicznych);” na „wizyt lekarskich”.

Zapis § 13 ust. 28 pkt 1) ppkt c) OWU przyjmuje brzmienie: „rozpoczął się po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (postanowienie to nie ma zastosowania od drugiego roku obowiązywania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków tj. w stosunku do osób, które były ubezpieczone w ramach polisy o numerze 80131027198).

Do zapisu § 13 ust. 28 zostaje dodany pkt 4) w treści: „W przypadku pobytu Ubezpieczonego na OIOM wskutek zdiagnozowanie choroby Covid-19, mającego miejsce w okresie ubezpieczenia z tytułu niniejszej umowy, Generali wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia na pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby”.
Covid-19 – ostra choroba infekcyjna, spowodowana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powodująca objawy ze strony układu oddechowego i ogólnoustrojowe. Konieczne jest potwierdzenie obecności wirusa w uznanym teście diagnostycznym (rRT-PCR).
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej (oddział intensywnej terapii) będący wydzielonym oddziałem szpitalnym, prowadzony przez lekarzy specjalistów intensywnej terapii – anestezjologii, zapewniający przez 24 godziny na dobę specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską, zaopatrzony w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający całodobowe monitorowanie i wspomaganie czynności życiowych, przeznaczony do leczenia chorych w stanach zagrożenia życia. Pojęcie „OIOM” nie obejmuje wydzielonych sal intensywnego nadzoru, istniejących w ramach innych oddziałów specjalistycznych

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby

Zakres obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku choroby, który:

a) miał miejsce w okresie udzielania ochrony oraz
b) trwał co najmniej nieprzerwanie 7 pełnych dni oraz
c) rozpoczął się po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony (postanowienie to nie ma zastosowania od drugiego roku obowiązywania nieprzerwanej ochrony z tytułu niniejszej klauzuli w ramach umowy NNW zawartej na podstawie OWU).

Zakres ubezpieczenia dotyczy chorób, które zostały zdiagnozowane w okresie udzielania ochrony. Generali wypłaci świadczenie w wysokości SU obowiązującej w dniu rozpoczęcia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.
Wysokość świadczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nie uwzględnia okresu pobytu na przepustkach.

Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z leczeniem prowadzonym na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającym na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku NW czynności uszkodzonego narządu lub narządów.

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW

 1. Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem NW do wysokości SU wskazanej w umowie. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu:
  1. wizyt lekarskich
  2.  pobytu w szpitalu, badań i zabiegów (z wyłączeniem badań i zabiegów rehabilitacyjnych lub stomatologicznych) oraz operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
  3. nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
  4. przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium;
 2. w przypadku rozszerzenia umowy w zakresie kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem zawału serca lub udaru mózgu do SU wskazanej
  w umowie. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu: 

  1. udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu (z wyłączeniem wizyt stomatologicznych);
  2. pobytu w szpitalu, badań i zabiegów (z wyłączeniem badań i zabiegów rehabilitacyjnych lub stomatologicznych) oraz operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
  3. nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
  4. przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium;
 3. zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie dostarczonych kopii imiennych rachunków lub faktur, pod warunkiem, że koszty poniesione zostały na terytorium RP, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia NW albo zawału serca lub udaru mózgu. Koszty są zwracane osobie, która je poniosła;
 4. Sumy ubezpieczenia kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW oraz kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW rozszerzonego o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu wskazane są odrębnie w umowie. Max łączna wysokość świadczeń wypłaconych z tytułu kosztów leczenia w okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia wskazanej na to ryzyko.

Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw NW, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku NW czynności uszkodzonego narządu lub narządów. Świadczenie będzie wypłacane tylko w przypadku, gdy zostanie wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu / poważnego urazu.

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW

 1. Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów rehabilitacji, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem NW do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie;
 2. w przypadku rozszerzenia umowy w zakresie kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów rehabilitacji, które zostały poniesione wskutek zawału serca lub udaru mózgu do do sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie;
 3. koszty rehabilitacji mogą powstać z tytułu konsultacji lekarzy rehabilitacji lub zabiegów rehabilitacyjnych. Generali nie pokrywa kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztów pobytu w szpitalu, sanatorium i innych placówkach rehabilitacyjnych;
 4. świadczenie przysługuje wyłącznie, gdy Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu / poważnego urazu / inwalidztwa;
 5. zwrot kosztów następuje na podstawie dostarczonych kopii imiennych rachunków lub faktur, pod warunkiem, że koszty poniesione zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia NW albo zawału serca lub udaru mózgu. Koszty są zwracane osobie, która je poniosła;
 6. Sumy ubezpieczenia kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW oraz kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW rozszerzonego o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu wskazane są odrębnie w umowie.

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW

 1.   w przypadku powstania czasowej niezdolności U do pracy zarobkowej lub nauki wskutek NW, która rozpoczęła się w okresie 90 dni od daty zaistnienia NW, Generali wypłaci świadczenie 1% SU za każdy dzień niezdolności do pracy;
 2. świadczenie przysługuje wyłącznie, gdy Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW, poważnego urazu wskutek NW lub inwalidztwa wskutek NW i pod warunkiem, że niezdolność do pracy zarobkowej lub nauki potwierdzono zaświadczeniem lekarskim wystawionym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 3. świadczenie jest wypłacane:
  a) od 1. dnia niezdolności do pracy lub nauki – w razie gdy wskutek NW U przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu;
  b) od 15. dnia niezdolności do pracy lub nauki – w razie gdy wskutek NW U był leczony ambulatoryjnie.

Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa NW

 1. Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez U na naprawę, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w Załączniku nr 2 OWU, w tym wózka inwalidzkiego, poniesionych wskutek zdarzenia będącego następstwem NW o ile nie zostały one pokryte z ubezpieczenia społecznego;
 2. świadczenie przysługuje wyłącznie, gdy Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW, poważnego urazu wskutek NW lub inwalidztwa wskutek NW.

Do zapisu § 13 ust. 15 zostaje dodany pkt 7) w treści: „W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia szkieł kontaktowych lub aparatu słuchowego Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce w okresie ubezpieczenia, Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup nowych lub naprawę uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub aparatu słuchowego, maksymalnie do wysokości 300 zł. Koszty te zostaną zwrócone jeżeli poniesione zostały przez Ubezpieczonego na terytorium RP, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku i o ile nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, poza fakturami wymienionymi w punkcie 5), do zwrotu niniejszych kosztów niezbędne jest dostarczenie potwierdzenia faktu uszkodzenia sprzętu (szkieł korekcyjnych lub aparatu słuchowego) w formie zdjęcia lub protokołu naprawy oraz dokumentów medycznych potwierdzających ich stosowanie na zalecenie lekarza przed nieszczęśliwym wypadkiem.

ŚRODKI POMOCNICZE – przykład

 1. Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka
  1. Soczewki do bliży
  2. Soczewki do dali
  3. Soczewki pryzmatyczne
  4. Soczewki dwuogniskowe
 2. Soczewki kontaktowe lecznicze
  1. twarde
  2. miękkie
 3. Obturatory dla dzieci
 4. Pomoce optyczne dla niedowidzących
  1. lupa
  2. lunety, w tym monookulary
  3. okulary lornetkowe do bliży i dali
  4. okulary lupowe
  1. Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży – proteza, epiproteza
  2. Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych – proteza, epiproteza
  1. Aparat (aparaty) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne
  2. Wkładka uszna wykonana indywidualnie
 5. Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień)

 

Istotne zapisy przedstawionej oferty:

 • wypłata świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie ochrony dla tego ryzyka,
 • koszty leczenia i rehabilitacji – limit łączny dla obu ryzyk, po wyczerpaniu limitu brak możliwości doubezpieczenia,
 •  środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne – wypłata świadczenia tylko w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • osierocenie dziecka – wypłata świadczenia dla Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 20-go roku życia,
 • operacje plastyczne – odrębny limit na to ryzyko,
 • zdarzenia powstałe wskutek biernego i niezależnego od woli Ubezpieczonego uczestniczenia w aktach terroru,
 • maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to 310 000 zł,
 • wyczynowe / zawodowe uprawianie sportu w każdym wariancie, w ramach oferowanej składki:
  Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież uczącą się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas uprawiania jazdy konnej, a także sportów walki z włączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów,
 • Rodzic może zrezygnować z ofert szkoły / przedszkola i samodzielnie ubezpieczyć dziecko w programie GO NNW,
 • Rodzic ma prawo wyboru dowolnego z przedstawionych wariantów ochrony,
 • ubezpieczenie obejmuje każde dziecko i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20-go roku życia,
 • ubezpieczenie dzieci uczęszczających do różnych placówek oświatowych lub pozostających pod opieką Rodzica lub Opiekuna Prawnego w ramach jednej umowy,

 

PROGRESYWNY SYSTEM UBEZPIECZENIA W KAŻDYM WARIANCIE OCHRONY
(im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu)

 

 •  wysokie podstawowe sumy ubezpieczenia – 20 000 zł / 25 000 zł / 30 000 zł / 35 000 zł / 45 000 zł / 62 000 zł,
 • maksymalne wysokości świadczeń – 100 000 zł / 125 000 zł / 150 000 zł / 175 000 zł / 225 000 zł / 310 000 zł,
 • składki za pierwsze dziecko – 58 zł / 70 zł / 82 zł / 96 zł / 136 zł / 194 zł.
A dla rodzin wielodzietnych Zniżka 50% za drugie i za każde kolejne dziecko
 • składka za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczane w tym samym wariancie ochrony co pierwsze dziecko wynosi 29 zł / 35 zł / 41 zł / 48 zł / 68 zł / 97 zł
 • ochrona od 01-09-2022 r. pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczonego, Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego składki najpóźniej do 31-10-2022 r.
 • zmodyfikowane definicje najważniejszych ryzyk, w tym nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, urazów, kosztów leczenia,
 • w każdym wariancie jest ten sam zakres ochrony – zróżnicowane są tylko wysokości poszczególnych świadczeń.
 • w przypadku osób uczących się odpowiedzialność Generali obejmuje zakresem ochrony następstwa NW powstałych na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Opracował:
Janusz Dyczka
broker ubezpieczeniowy