Wybierz najlepsze ubezpieczenie

Wariant I

Wariant II

Wariant III

13 200 zł

16 500 zł

22 000 zł

66 000 zł

82 500 zł

110 000 zł

36 zł

w tym uprawianie sportu

46 zł

w tym uprawianie sportu

56 zł

w tym uprawianie sportu

 

Wariant IV

Wariant V

Wariant VI

27 500 zł

33 500 zł

55 000 zł

137 500 zł

167 500 zł

275 000 zł

68 zł

w tym uprawianie sportu

90 zł

w tym uprawianie sportu

138 zł

w tym uprawianie sportu


Wariant

Wariant
I

Wariant
II

Wariant
III

Wariant
IV

Wariant
V

Wariant
VI

Suma
ubezpieczenia
13 200 zł 16 500 zł 22 000 zł 27 500 zł 33 500 zł 55 000 zł
Maksymalne
świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu
66 000 zł 82 500 zł 110 000 zł 137 500 zł 167 500 zł 275 000 zł
Składka roczna dla pierwszego dziecka: 36 zł

w tym uprawianie sportu

46 zł

w tym uprawianie sportu

56 zł

w tym uprawianie sportu

68 zł

w tym uprawianie sportu

90 zł

w tym uprawianie sportu

138 zł

w tym uprawianie sportu

Składka roczna za każde, kolejne dziecko: 18 zł

w tym uprawianie sportu

23 zł

w tym uprawianie sportu

28 zł

w tym uprawianie sportu

34 zł

w tym uprawianie sportu

45 zł

w tym uprawianie sportu

69 zł

w tym uprawianie sportu

Zwrot kosztów leczenia poniesione na terenie RP do 5 280 zł do 6 600 zł do 8 800 zł do 11 000 zł do 13 400 zł do 22 000 zł
Koszty nabycia środków pomocniczych w tym wózek inwalidzki do 5 280 zł do 6 600 zł do 8 800 zł do 11 000 zł do 13 400 zł do 22 000 zł
Koszty rehabilitacji do 2 640 zł do 3 300 zł do 4 400 zł do 5 500 zł do 6 700 zł do 11 000 zł
Niezdolność do nauki 15 zł dziennie 15 zł dziennie 20 zł dziennie 20 zł dziennie 20 zł dziennie 20 zł dziennie
Rany cięte i szarpane 200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

200 zł

Brak uszczerbku na zdrowiu

Pogryzienia przez zwierzęta wszelkie pokąsania, ukąszenia 200 zł 200 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł
Wstrząśnienie mózgu 200 zł 200 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł
Oparzenia, odmrożenia Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Operacje, zabiegi, związane z NW Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 26 zł / 13 zł 28 zł / 14 zł 40 zł / 20 zł 40 zł / 20 zł 60 zł / 30 zł 60 zł / 30 zł
Rekonwalescencja poszpitalna 20 zł 20 zł 30 zł 30 zł 50 zł 50 zł
Odbudowa stomatologiczna zębów 300 zł za ząb 300 zł za ząb 300 zł za ząb 300 zł za ząb 300 zł za ząb 300 zł za ząb
Sepsa 528 zł 660 zł 880 zł 1 100 zł 1 340 zł 2 200 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku zatrucia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł
Utrata wzroku (1 oko) / słuchu (1 ucho) 19 800 zł 24 750 zł 33 000 zł 41 250 zł 50 250 zł 82 500 zł
Koszty
ratownictwa
3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
Zgon wskutek NW 13 200 zł 16 500 zł 22 000 zł 27 500 zł 33 500 zł 55 000 zł
Zgon Rodzica wskutek NW 1 500 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Trwała niezdolność Rodzica do pracy wskutek NW 1 500 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

pobierz opis NNW ubezpieczenia progresywnego

pobierz

Przejdź do strony kwestionariusza ubezpieczenia

przejdź do strony


UZGODNIENIA DODATKOWE

 1. Ubezpieczenie drugiego i każdego kolejnego dziecka z jednej rodziny uczęszczającego do szkoły / przedszkola – w takim samym wariancie, wybranym przez rodzica, składka za każde drugie i kolejne dziecko w wysokości 50% składki podstawowej.
 2. Ubezpieczeniem objęte są dzieci w wieku od 1-go do 20-go roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem  kontynuowania nauki w trybie dziennym.
 3. Dzieci z wykrytym kalectwem uczęszczające do placówek integracyjnych zostają objęte ubezpieczeniem w zakresie określonym w ofercie.
 4. W przypadku ubezpieczenia osób uczących się odpowiedzialność Generali obejmuje zakresem ochrony następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.
 5. Sumy ubezpieczenia określone dla każdego ze zdarzeń są odrębne i nie stanowią limitów względem sumy ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 6. W przypadku ubezpieczenia pracowników szkół / przedszkoli, którzy w dniu początku okresu ubezpieczenia nie ukończyli 60 roku życia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu mające miejsce w okresie ubezpieczenia, nie spowodowane stanem chorobowym.
 7. Współmałżonek lub partner/partnerka (pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania) nauczyciela oraz osoby zatrudnionej w placówce oświatowej mogą zostać objęci ubezpieczeniem bez powyższej zwyżki składki.
 8. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci członkowie najbliższej rodziny – rodzice – ubezpieczonych dzieci, pod warunkiem, że składka zostanie zwiększona o 60%.
 9. W przypadku ubezpieczenia rodziców, którzy w dniu początku okresu ubezpieczenia nie ukończyli 60 roku życia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu mające miejsce w okresie ubezpieczenia, nie spowodowane stanem chorobowym.

 

Artykuł IX OWU NNW zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Generali nr GNL/ob./17/12/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku

Ograniczenia odpowiedzialności:

Z odpowiedzialności TU wyłączone są zdarzenia ubezpieczeniowe, nieszczęśliwe wypadki, zawały serca, udary mózgu oraz ich następstwa, które powstały:

 1. wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, wskutek spożycia środków odurzających lub psychotropowych nie zaleconych przez lekarza;
 2. w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;
 3. wskutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonania umyślnego samouszkodzenia ciała;
 4. podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście NW, zawału serca lub udaru mózgu;
  Artykuł IX ust. 1 pkt 4 przyjmuje brzmienie: 
  podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu; wyłączenie nie dotyczy konieczności posiadania karty rowerowej;
 5. w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, że było to leczenie następstw wypadku;
 6. w wyniku wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie innego samolotu niż samolot przewoźnika lotniczego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa lotniczego, za wyjątkiem sytuacji gdy Ubezpieczony należał do personelu medycznego opiekującego się chorym w trakcie transportu lub gdy Ubezpieczony był przewożony jako chory do lub z placówki medycznej, która jest odpowiedzialna za leczenie;
 7. wskutek wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktu terroru, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, zamieszkach, rozruchach;
 8. wskutek uczestnictwa Ubezpieczonego w zawodach z użyciem pojazdów silnikowych, łodzi wyposażonych w silnik lub nart wodnych, przy czym zawody oznaczają zorganizowaną formę rywalizacji sportowej w celu osiągnięcia nagrody lub wyniku sportowego organizowane przez jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 9. wskutek rekreacyjnego uprawiania przez Ubezpieczonego sportów lotniczych tj. szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, raftingu lub innych sportów wodnych uprawianych na rzekach górskich, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, kitesurfingu, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee;
 10. powstałych wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego.

Z odpowiedzialności TU wyłączone są nieszczęśliwe wypadki oraz ich następstwa, które powstały wskutek jakichkolwiek chorób, nawet takich, które występują nagle,
w szczególności wskutek zawału serca lub udaru mózgu. Wyłączenie nie dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych, które zostały rozszerzone o zawał serca i udar mózgu oraz ryczałtowego świadczenia z tytułu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego.

W przypadku zawarcia umowy, której zakres obejmowałby skutki zawału serca lub udaru mózgu, TU zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia powstałego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, jeżeli zawał serca lub udar mózgu wystąpiły u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony z tytułu umowy ubezpieczenia.

 

 

Oferta   GENERALI

UBEZPIECZENIE   NASTĘPSTW   NIESZCZĘŚLIWYCH   WYPADKÓW

Ubezpieczający: Szkoły, przedszkola lub inny podmiot / osoba fizyczna

Ubezpieczony: Dzieci do 20 roku życia.

Przedmiot ubezpieczenia: Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Miejsce ubezpieczenia: Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną w zakresie następstw NW zaistniałych na całym świecie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia: OWGU NNW, zatwierdzone Uchwałą nr GNL/ob./17/12/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku wraz z Załącznikiem nr 1 i nr 2.

Warunki szczególne: W przypadku ubezpieczenia bezimiennego dodatkowym dokumentem niezbędnym do wypłaty świadczenia jest pisemne zaświadczenie wystawione przez Ubezpieczającego, potwierdzające iż osoba która uległa wypadkowi w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego była objęta ubezpieczeniem (była pracownikiem, uczniem jednostki ubezpieczonej w ramach niniejszego ubezpieczenia).

Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe i nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym ubezpieczeniem.

Pobyt w szpitalu – będący następstwem nieszczęśliwego wypadku pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie, co najmniej 2 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni – dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego.

Leczenie szpitalne zatrucia pokarmowego – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na zlecenie lekarza, w celu leczenia zatrucia pokarmowego, trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Do pobytu w szpitalu nie wlicza się czasu przebywania na przepustkach.

Rodzic – rodzic posiadający władzę rodzicielską lub opiekun Ubezpieczonego ustanowiony przez sąd;

Sepsa – uogólniona reakcja zapalna, powstająca w przebiegu zakażenia meningokokowego lub pneumokokowego, powikłana niewydolnością wielonarządową. Przez niewydolność wielonarządową rozumie się stan, w którym dochodzi do nieprawidłowego działania dwóch lub więcej narządów lub układów, do których zaliczamy ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ krwiotwórczy, nerki, wątrobę;

Uraz narządu ruchu – jeżeli w związku z zaistnieniem NW w okresie ubezpieczenia orzeczony zostanie brak uszczerbku na zdrowiu Generali wypłaci jednorazowe świadczenie z tytułu zaistnienia NW w wysokości 200 zł. Wypłata świadczenia następuje na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku i braku orzeczonego uszczerbku na zdrowiu (uszczerbek 0%). Świadczenie z tego tytułu przysługuje wyłącznie w związku z pierwszym nieszczęśliwym wypadkiem bez ustalonego uszczerbku na zdrowiu zaistniałym w okresie ubezpieczenia.

Uraz narządu ruchu – powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku uraz narządu ruchu, w wyniku którego nie nastąpiło złamanie kości, ale na zlecenie lekarza narząd ruchu został trwale unieruchomiony (gips, gips syntetyczny, szyny, stabilizator, kołnierz ortopedyczny, gorset, opatrunek dessaulta, longeta) na co najmniej 7 dni, lub leczenie urazu narządu ruchu trwało powyżej 21 dni albo leczenie urazu wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i było połączone z dalszym leczeniem oraz wymagało co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza. Świadczenie przysługuje wyłącznie w związku z drugim nieszczęśliwym wypadkiem bez ustalonego uszczerbku na zdrowiu zaistniałym w okresie ubezpieczenia.

Rany cięte i szarpane – powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku przerwanie ciągłości powłok ciała w wyniku działania ostrego przedmiotu, prowadzące do linijnego lub nieregularnego uszkodzenia tkanek. W rozumieniu OWU za rany cięte i szarpane uważa się także rany zadane zębami ludzi lub zwierząt, natomiast nie są nimi rany związane z leczeniem Ubezpieczonego.

Wstrząśnienie mózgu – przez wstrząśnienie mózgu dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia rozumie się powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku zespół objawów klinicznych, występujący po urazie głowy, charakteryzujący się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną, po którym następuje wyzdrowienie bez ubytków neurologicznych.

Zatrucie pokarmowe – ostre zaburzenie żołądkowo – jelitowe charakteryzujące się biegunką lub wymiotami, spowodowane działaniem na przewód pokarmowy czynników zakaźnych lub toksycznych, wymagające w opinii lekarza leczenia w warunkach szpitalnych. W rozumieniu niniejszych OWU zatruciem pokarmowym nie jest: zatrucie spowodowane: spożyciem alkoholu, nikotyną, albo użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, zażywaniem lekarstw nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza;

Artykuł XII ust. 6 pkt 8 przyjmuje brzmienie:

Sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali z wyjątkiem świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu uwzględniającego tabelę progresji.

Trwały uszczerbek na zdrowiu (procent) – Współczynnik progresji

do 15% suma ubezpieczenia x 1 (brak progresji)

od 16% do 45% suma ubezpieczenia x 2

od 46% do 85% suma ubezpieczenia x 3

od 86% do 100% suma ubezpieczenia x 5

Artykuł XII ust. 8 przyjmuje brzmienie:

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego

 1. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu 1% sumy ubezpieczenia w przypadku urazu powodującego złamanie, zwichnięcie lub skręcenie i nie powodującego Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
 2. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenia w związku ze złamaniami, zwichnięciami, skręceniami w łącznej kwocie nieprzekraczającej 100% sumy ubezpieczenia w ciągu okresu ubezpieczenia.
 3. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli:
  1. istnieje związek przyczynowo–skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a złamaniem, skręceniem lub zwichnięciem;
  2. leczenie urazu wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i było połączone z dalszym leczeniem oraz wymagało co najmniej jednej wizyty kontrolnej u lekarza, a w przypadku urazu narządu ruchu na zlecenie lekarza narząd ruchu został trwale unieruchomiony (gips, gips syntetyczny, szyny, stabilizator, kołnierz ortopedyczny, gorset, opatrunek dessaulta, longeta) na co najmniej 7 dni lub leczenie urazu narządu ruchu trwało powyżej 14 dni.

Artykuł XII ust. 10 przyjmuje brzmienie:

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony uległ oparzeniu (z wyłączeniem oparzenia słonecznego) lub odmrożeniu, Generali zobowiązane będzie do zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu oparzenia lub odmrożenia wskazanej w Polisie oraz wskaźnika procentowego ustalonego dla danego rodzaju oparzenia lub odmrożenia wskazanego w poniższej Tabeli świadczeń:

Rodzaj oparzenia/odmrożenia – Wskaźnik procentowy sumy ubezpieczenia

oparzenie/odmrożenie od 1% powierzchni ciała – 0,5% za każdy 1% powierzchni ciała (max. 5 %)

oparzenie/odmrożenie II stopnia powyżej  5% do 15% powierzchni ciała – 15%

oparzenie/odmrożenie III stopnia do 5% powierzchni ciała – 15%

oparzenie/odmrożenie II stopnia od 15% do 30% powierzchni ciała – 30%

oparzenie/odmrożenie III stopnia od 5% do 10% powierzchni ciała – 30%

oparzenie/odmrożenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała – 70%

oparzenie/odmrożenie III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała – 70%

oparzenie/odmrożenie IV stopnia powyżej 10% powierzchni ciała – 100%

oparzenie dróg oddechowych z zaburzeniami oddechu – 100%

oparzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego ze zwężeniem i upośledzeniem odżywienia – 100%

Do Art. XII dodany zostaje ust. 27 – 33

27. Świadczenie na wypadek śmierci rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 1. W przypadku śmierci w wyniku NW rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu jedno świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica lub obojga rodziców w wyniku NW, o ile śmierć nastąpiła przed upływem 12 miesięcy od daty zaistnienia NW.
 2. Świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: akt zgonu, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu lub karta zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia Ubezpieczonego lub postanowienie sądu o ustanowieniu opieki nad Ubezpieczonym, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy śmiercią rodzica/rodziców Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem.

Artykuł XII – Zdarzenia ubezpieczeniowe ust. 14. Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku przyjmuje brzmienie:

 1. W przypadku powstania czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku, która rozpoczęła się w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do nauki/pracy.
 2. Świadczenie przysługuje wyłącznie, gdy Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek NW i pod warunkiem, że niezdolność do nauki/pracy została potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wystawionym na druku obowiązującym zgodnie z przepisami ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenie jest wypłacane:
  1. od 1. dnia niezdolności do nauki/pracy – w razie gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu,
  2. od 15. dnia niezdolności do nauki/pracy – w razie gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony był leczony ambulatoryjnie.
 4. Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w związku z łącznym okresem niezdolności do nauki/pracy nie przekraczającym 90 dni liczonym od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego. Generali zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty świadczenia, jeżeli Ubezpieczony podczas zwolnienia lekarskiego prowadzi działalność zarobkową lub uczęszcza do szkoły.

28. Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 1. W przypadku trwałej niezdolności do pracy rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Generali wypłaci Ubezpieczonemu jedno świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia z tytułu trwałej niezdolności do pracy rodzica lub obojga rodziców w wyniku nieszczęśliwego wypadku, o ile trwała niezdolność do pracy nastąpiła przed upływem 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.
 2. Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: pełną dokumentację medyczną leczenia, odpis skrócony aktu urodzenia Ubezpieczonego lub postanowienie sądu o ustanowieniu opieki nad Ubezpieczonym, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia a zwłaszcza ustalenia związku przyczynowego pomiędzy trwałą niezdolnością do pracy rodzica/rodziców Ubezpieczonego a nieszczęśliwym wypadkiem.

29. Świadczenie z tytułu wystąpienia Sepsy meningokokowej lub pneumokokowej:

 1. W przypadku wystąpienia u Ubezpieczonego Sepsy, Towarzystwo wypłaci jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zdiagnozowania.
 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Sepsa wystąpiła u Ubezpieczonego w związku z którąkolwiek z przyczyn wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa, jak również w związku z poddaniem się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.
 3. Towarzystwo nie przyzna prawa do świadczenia w związku z zachorowaniem na Sepsę, która jest następstwem stanów chorobowych zdiagnozowanych lub leczonych przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
 4. Towarzystwo ma prawo do odmowy przyznania świadczenia, jeżeli Ubezpieczony nie poddał się opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza w celu zapobieżenia wystąpieniu Sepsy lub w celu złagodzenia objawów związanych z możliwością wystąpienia Sepsy.

30. Wstrząśnienie mózgu, pogryzienie przez zwierzęta:

Świadczenia z tytułu pogryzienia przez zwierzęta oraz świadczenie z tytułu wstrząśnienia mózgu są wypłacane w wysokości określonej w umowie, jeżeli w związku z tymi zdarzeniami ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu powyżej 1 dnia lub w przypadku braku hospitalizacji orzeczony zostanie w przypadku pogryzienia przez zwierzęta co najmniej 3% uszczerbek na zdrowiu, a w przypadku wstrząśnienia mózgu co najmniej 5 % uszczerbek na zdrowiu.

31. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego.

 1. Jeżeli w wyniku zatrucia pokarmowego zaistniała konieczność hospitalizacji Ubezpieczonego, Generali wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w polisie pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał, co najmniej 24 godziny.
 2. Generali wypłaca świadczenie w związku z pobytami w szpitalu związanymi z koniecznością leczenia zatrucia pokarmowego za okres nieprzekraczający łącznie 5 dni w okresie ubezpieczenia. Potwierdzenia faktu hospitalizacji Ubezpieczonego dokonuje Generali na podstawie karty informacyjnej wystawionej przez szpital.
 3. Dzienne świadczenie szpitalne związane z leczeniem zatrucia pokarmowego wypłaca się Ubezpieczonemu po przedłożeniu w Generali poprawnie wypełnionego druku zgłoszenia szkody, do którego winny być dołączone następujące dokumenty: dokumentacja medyczna z opisem przyczyny zatrucia oraz karta nformacyjna wystawiona przez szpital, dokument potwierdzający tożsamość Ubezpieczonego oraz inne dokumenty wskazane przez Generali, niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia roszczenia.

33. Pobyt Dziecka w szpitalu w wyniku choroby:

 1.  Zakres obejmuje pobyt Dziecka w szpitalu, który miał miejsce w okresie odpowiedzialności Towarzystwa i trwał co najmniej 7 dni.
 2. W przypadku pobytu Dziecka w szpitalu Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej dla tego zakresu w dniu rozpoczęcia pobytu Dziecka w szpitalu. Przy ustalaniu wysokości świadczenia z tytułu pobytu Dziecka w szpitalu Towarzystwo nie uwzględnia okresu pobytu na przepustkach.
 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:
  1. choroba powodująca pobyt w szpitalu nastąpiła wskutek którejkolwiek z przyczyn wyłączających odpowiedzialność Towarzystwa określonych w OWU oraz wskutek
  2. zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;
  3. wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem;
  4. choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
  5. leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  6. badań lekarskich, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów (z wyjątkiem pobytów związanych bezpośrednio z pobraniem narządu);
  7. operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych lub choroby nowotworowej wykrytejw okresie odpowiedzialności Towarzystwa.
 4. Towarzystwo zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia, jeśli pobyt Dziecka w szpitalu był spowodowany usuwaniem ciąży, połogiem lub porodem, poza przypadkami, gdy zdiagnozowano komplikacje połogu bądź poród o przebiegu patologicznym stanowiące zagrożenie dla życia Dziecka.
 5. W okresie jednego roku polisowego Towarzystwo wypłaci nie więcej niż 2 świadczenia z tytułu Pobytu Dziecka w szpitalu.
 6. Towarzystwo nie przyzna prawa do świadczenia, jeżeli pobyt Dziecka w szpitalu związany był z zabiegami rehabilitacyjnymi, z wyłączeniem rehabilitacji koniecznej w celu usunięcia następstw nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa.
 7. Jeżeli pobyt Dziecka w szpitalu przekracza 7 dni, możliwe jest wypłacenie świadczenia należnego w związku z tym pobytem Dziecka w szpitalu, nawet jeżeli pobyt Dziecka w szpitalu jeszcze się nie zakończył

  Suma ubezpieczenia 500 zł

32. Zwrot kosztów ratownictwa

Koszty ratownictwa, udzielenia pomocy na miejscu wypadku oraz transport z miejsca wypadku do domu lub szpitala/ambulatorium, transport pomiędzy szpitalami lub innymi jednostkami służby zdrowia zwracane są na podstawie oryginałów rachunków i pod warunkiem, że ratownictwo i udzielenie pomocy było dokonane przez wyspecjalizowane do tych celów jednostki. Koszty transportu zwracane są do kwoty, jaką poniósłby ubezpieczony w przypadku najtańszego możliwego do zorganizowania transportu, na podstawie przedstawionych oryginałów rachunków.

17. Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW

 1. TU zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem NW do wysokości SU wskazanej w Polisie. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu:
  1. wizyt lekarskich; pobytu w szpitalu, badań, zabiegów (z wyłączeniem zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
  2. nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
  3. przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium.
 2. W przypadku rozszerzenia umowy w zakresie Kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu TU zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem zawału serca lub udaru mózgu do wysokości SU wskazanej w Polisie.
 3. Zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie dostarczonych oryginałów imiennych rachunków lub faktur, pod warunkiem, że koszty poniesione zostały na terytorium RP, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia NW albo zawału serca lub udaru mózgu. Koszty są zwracane osobie, która je poniosła.
 4. SU Kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW oraz Kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW rozszerzonego o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu wskazane są odrębnie
  w umowie ubezpieczenia potwierdzonej Polisą.

UZGODNIENIA DODATKOWE

 • Wszelkie zwroty kosztów, o których mowa w niniejszej ofercie zwracane są na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub imiennych faktur, pod warunkiem, że zostały poniesione w terminie 24 miesięcy od dnia zaistnienia nieszczęśliwego wypadku do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych ofercie.
 • Koszty rehabilitacji mogą powstać z tytułu konsultacji lekarzy rehabilitacji lub zabiegów rehabilitacyjnych. TU nie pokrywa kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztów pobytu w szpitalu, sanatorium i innych placówkach rehabilitacyjnych.
 • Świadczenie z tytułu utraty słuchu w jednym uchu jest wypłacane w ramach świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.
 • W przypadku utraty zębów i odbudowy stomatologicznej zębów wypłacane jest jedno ze świadczeń według wyboru ubezpieczonego.
 • Świadczenia określone w niniejszej polisie, z wyjątkiem świadczenia z tytułu utraty i odbudowy zębów są wypłacane niezależnie.
 • Sumy ubezpieczenia określone dla każdego ze zdarzeń są odrębne i nie stanowią limitów względem sumy ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • W przypadku ubezpieczenia osób uczących się odpowiedzialność Generali obejmuje zakresem ochrony następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.
 • Dzieci z wykrytym kalectwem uczęszczające do placówek integracyjnych zostają objęte ubezpieczeniem w zakresie określonym w ofercie.
 • Do 10% dzieci w danej placówce oświatowej może być objętych ubezpieczeniem bez konieczności opłacania składki, pod warunkiem dostarczenia wykazu wszystkich ubezpieczonych ze wskazaniem dzieci zwolnionych z opłacania składki. W przypadku wyboru kilku wariantów przez dana placówkę oświatową dla dzieci zwolnionych z opłacenia składki obowiązuje Wariant I progresywny – suma ubezpieczenia 13 200 zł.
 • Ubezpieczenie drugiego i każdego kolejnego dziecka z jednej rodziny uczęszczającego do szkoły / przedszkola – w takim samym wariancie, wybranym przez rodzica, składka za każde drugie i kolejne dziecko
  w wysokości 50% składki podstawowej.
 • W przypadku ubezpieczenia pracowników szkół / przedszkoli, którzy w dniu początku okresu ubezpieczenia nie ukończyli 60 roku życia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu mające miejsce w okresie ubezpieczenia, nie spowodowane stanem chorobowym.
 • Ubezpieczeniem mogą zostać objęci członkowie najbliższej rodziny – rodzice – ubezpieczonych dzieci, pod warunkiem, że składka zostanie zwiększona o 60%.
 • W przypadku ubezpieczenia rodziców, którzy w dniu początku okresu ubezpieczenia nie ukończyli 60 roku życia za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu mające miejsce w okresie ubezpieczenia, nie spowodowane stanem chorobowym.
 • Współmałżonek lub partner/partnerka (pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania) nauczyciela oraz osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego mogą zostać objęci ubezpieczeniem bez powyższej zwyżki składki.
 • W przypadku ubezpieczenia uczniów w placówkach szkolnych odpowiedzialność Generali: rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego, pod warunkiem, zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki
  w ciągu 60 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego.
 • Odpowiedzialność Generali w grupowym ubezpieczeniu młodzieży szkolnej nie wygasa mimo ukończenia nauki. W przypadku zmiany placówki szkolnej uczeń / pracownik jest objęty ochroną zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia. Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej wygasa z dniem 31–08–2019r.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież ucząca się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych.
 • Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas rekreacyjnego uprawiania jazdy konnej i sportów walki z włączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów.
 • Ubezpieczenie zawierane może być w formie bezimiennej w przypadku, gdy do ubezpieczenia przystąpi 100% uczniów danej placówki. W przeciwnym przypadku konieczna jest lista osób, które przystąpiły do ubezpieczenia ze wskazaniem 10% dzieci zwolnionych z opłacenia składki.
 • Generali może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w uzgodnionym terminie oraz w wyznaczonym przez Generali terminie dodatkowym. O terminie dodatkowym Generali poinformuje ubezpieczającego na piśmie listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, a termin ten nie będzie krótszy niż dwa tygodnie, licząc od dnia poinformowania o nim ubezpieczającego.
 • W przypadku braku odstąpienia od umowy nie rozwiązuje się ona przed ustalonym terminem jej zakończenia. Niezapłacenie składki w terminie nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • Generali może naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Sumy ubezpieczenia określone w niniejszej ofercie stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali dla danego zdarzenia określonego
  w poszczególnych wariantach.
 • Ubezpieczeniem objęte są dzieci w wieku od 1-go do 20-go roku życia oraz do 26 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym.

 

Zapisy niniejszej oferty mają charakter nadrzędny nad zapisami OWU NNW.
Podstawę zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali nr GNL/ob./17/12/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku wraz
z Załącznikiem nr 1 i nr 2.