Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego iSZKOLNE.pl

Właściciel witryny www.iszkolne.pl

 1. Właścicielem witryny internetowej, znajdującej się pod adresami www.iszkolne.pl jest NASZ BROKER Tomasz Szajbe 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2, NIP 627-106-35-47 REGON 270432204

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym iSZKOLNE.pl są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym iSZKOLNE.pl chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność iSZKOLNE.pl lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego iSZKOLNE.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym NASZ BROKER w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody iSZKOLNE.pl, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym iSZKOLNE.pl, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego iSZKOLNE.pl , elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla NASZ BROKER lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym iSZKOLNE.pl jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody NASZ BROKER.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody iSZKOLNE.pl na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym NASZ BROKER, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego NASZ BROKER poprzez podanie źródła w postaci NASZ BROKER www.iszkolne.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron iSZKOLNE.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. iSZKOLNE.pl  nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności iSZKOLNE.pl

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez iSZKOLNE.pl wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. iSZKOLNE.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1. interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2. niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. iSZKOLNE.pl ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.