ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 300 000 zł. To jedyna taka oferta na rynku !

 

Wyczynowe / zawodowe uprawianie sportu w każdym wariancie, w ramach oferowanej składki:

Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież uczącą się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych.

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas uprawiania jazdy konnej, a także sportów walki
z włączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów.

 

 • Rodzic może zrezygnować z ofert szkoły / przedszkola i samodzielnie ubezpieczyć dziecko w programie GO NNW.
 • Każdy Rodzic ma prawo wyboru dowolnego z przedstawionych wariantów ochrony..
 • Ubezpieczenie obejmuje dzieci od dnia narodzin i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym), w wieku do 20 lat.
 • Ubezpieczenie dzieci uczęszczających do różnych placówek oświatowych lub pozostających pod opieką Rodzica lub Opiekuna Prawnego w ramach jednej umowy.
 • PROGRESYWNY SYSTEM UBEZPIECZENIA W KAŻDYM WARIANCIE OCHRONY OPRÓCZ WARIANTU VI GDZIE WPROWADZONA JEST KLAUZULA UCIĄŻLIWE LECZENIE – im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu.
 • Wysokie podstawowe sumy ubezpieczenia15 000 zł / 20 000 zł / 25 000 zł / 30 000 zł / 44 000 zł / 60 000 zł.
 • Maksymalne wysokości świadczeń – 75 000 zł / 100 000 zł / 125 000 zł / 150 000 zł / 220 000 zł / 300 000 zł.
 • Składki za pierwsze dziecko – 42 zł / 54 zł / 64 zł / 74 zł / 116 zł / 154 zł.
 •  A dla rodzin wielodzietnych Zniżka 50% za drugie i za każde kolejne dziecko.
 • Składka za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczane w wariancie ochrony wybranym dla pierwszego dziecka wynosi odpowiednio 21 zł / 27 zł / 32 zł / 37 zł / 58 zł / 77 zł.
 • Ochrona od 01-09-2019r. pod warunkiem poniesienia kosztów sfinansowania składki ubezpieczeniowej niezwłocznie w jej procesie zakupu, jednak nie później niż do dnia 31-10-2019r.
 • Ochroną są objęte Osoby, które opłaciły składkę w wymaganej wartości oraz otrzymały certyfikat ubezpieczenia.
 • Zmodyfikowane definicje najważniejszych ryzyk, w tym nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, urazów.
 • Bardzo duża ilość opcji dodatkowych, takich jak:
  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • Operacje związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Operacje plastyczne związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych / ortopedycznych,
  • Pobyt w szpitalu,
  • Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów,
  • Pogryzienia przez zwierzęta, w ty kleszcze, urazy, oparzenia,
  • Niezdolność do nauki.
 • W każdym wariancie jest ten sam zakres ochrony – zróżnicowane są tylko wysokości poszczególnych świadczeń.
 • W przypadku osób uczących się odpowiedzialność Generali obejmuje zakresem ochrony następstwa NW powstałych na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.