ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 310 000 zł. To prawdopodobnie jedyna taka oferta na rynku !

 

Wyczynowe / zawodowe uprawianie sportu w każdym wariancie, w ramach oferowanej składki:

Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież uczącą się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych.

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas uprawiania jazdy konnej, a także sportów walki
z włączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów.

 

 • Rodzic może zrezygnować z ofert szkoły / przedszkola i samodzielnie ubezpieczyć dziecko w programie GO NNW.
 • Każdy Rodzic ma prawo wyboru dowolnego z przedstawionych wariantów ochrony.
 • Ubezpieczenie obejmuje dzieci od dnia narodzin i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym), w wieku do 20 lat.
 • Ubezpieczenie dzieci uczęszczających do różnych placówek oświatowych lub pozostających pod opieką Rodzica lub Opiekuna Prawnego w ramach jednej umowy.

PROGRESYWNY SYSTEM UBEZPIECZENIA W KAŻDYM WARIANCIE OCHRONY
(im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu.)

 • Wysokie podstawowe sumy ubezpieczenia20 000 zł / 25 000 zł / 30 000 zł / 35 000 zł / 45 000 zł / 62 000 zł.
 • Maksymalne wysokości świadczeń – 100 000 zł / 125 000 zł / 150 000 zł / 175 000 zł / 225 000 zł / 310 000 zł.
 • Składki za pierwsze dziecko – 64 zł / 78 zł / 92 zł / 106 zł / 152 zł / 216 zł.

 A dla rodzin wielodzietnych
Zniżka 50%
za drugie i za każde kolejne dziecko.

 • Składka za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczane w wariancie ochrony wybranym dla pierwszego dziecka wynosi odpowiednio 32 zł / 39 zł / 46 zł / 53 zł / 76 zł / 108 zł.
 • Ochrona od 01-09-2023 r. pod warunkiem opłacenia przez Rodzica lub Opiekuna Prawnego składki najpóźniej do 31-10-2023 r.
 • Zmodyfikowane definicje najważniejszych ryzyk, w tym nieszczęśliwego wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, urazów.
 • Bardzo duża ilość opcji dodatkowych, takich jak:
  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • Operacje związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Operacje plastyczne związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych / ortopedycznych,
  • Pobyt w szpitalu,
  • Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów,
  • Pogryzienia przez zwierzęta, w tym kleszcze, urazy, oparzenia,
  • Niezdolność do nauki.
  • uszkodzenie szkieł kontaktowych
 • W każdym wariancie jest ten sam zakres ochrony – zróżnicowane są tylko wysokości poszczególnych świadczeń.
 • W przypadku osób uczących się odpowiedzialność Generali obejmuje zakresem ochrony następstwa NW powstałych na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.