Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

 1. Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 73/16, NIP 6422641635, określa:
  1. rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Ubezpieczającego usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.iszkolne.pl,
  2. warunki przyjmowania wniosków o zawarcie Umów (dalej wniosek) za pośrednictwem Serwisu,
  3. sposób zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość,
  4. warunki dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu bezpiecznych płatności TPay, oraz
  5. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności następujące ustawy:
  1. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2020 poz. 1740),
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344), zwana dalej Ustawą o świadczeniu usług,
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
  4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2021 poz. 1130), zwana dalej ustawą ubezpieczeniową,
  5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2022 poz. 905).
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.iszkolne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. Administrator danych osobowych – Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia jest Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 73/16, NIP 6422641635
 2. Certyfikat ubezpieczenia – dokument utworzony za pomocą Serwisu, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
 3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, cookies są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji Użytkownika oraz w celach integracji ze stroną www.iszkolne.pl.
 4. Generali – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 236.509.000 zł wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.
 5. Numer Certyfikatu ubezpieczenia – unikalny numer nadawany automatycznie w Serwisie przez system w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.
 6. OWGU – Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ze Skorowidzem, przyjętych Uchwałą Zarządu Generali TU S.A. obowiązujących od 20.01.2022 r. „GO NNW”, na których podstawie jest zawierana umowa ubezpieczenia; OWGU NNW są doręczane nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.iszkolne.pl w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 7. Płatnik – rodzic lub opiekun prawny ubezpieczonego zlecający zawarcie umowy ubezpieczenia „GO NNW” na rzecz Ubezpieczonych zobowiązany do dokonania płatności składki.
 8. Pośrednik ubezpieczeniowy – Kancelaria Brokerska Aspergo sp. z o.o., 30-701 Kraków ul. Przemysłowa 13/73, KRS: 0000285649, NIP: 6772295300, nr zezwolenia KNF na prowadzenie działalności brokerskiej: 1489/07.
 9. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” w ramach Serwisu iSzkolne.pl.
 10. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, użyczona Ubezpieczającemu przez NASZ BROKER Tomasz Szajbe, 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2, NIP 627-106-35-47, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Ubezpieczającego, dostępna na stronie internetowej www.iszkolne.pl. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe.
 11. Strony transakcyjne – strony Serwisu o adresie nnw.iszkolne.pl, zawierające formularze umożliwiające przystąpienie do umowy ubezpieczenia z Generali na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych oraz natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
 12. TPay – serwis internetowy prowadzony przez Krajowego Integratora Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, umożliwiający dokonywanie płatności związanych z przystąpieniem do Umowy ubezpieczenia w podanych i udostępnionych kanałach płatności.
 13. Ubezpieczający – Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 73/16, NIP 6422641635, świadczący usługi elektroniczne za pośrednictwem Serwisu. Ubezpieczający powierzył Pośrednikowi wynegocjowanie warunków ubezpieczenia NNW dla młodzieży szkolnej a także dla osób dorosłych.
 14. Ubezpieczony – dzieci i młodzież szkolna od dnia narodzin do ukończenia 20 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki.
 15. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Generali a Wojciechem Hoszkiem prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”; treść umowy ubezpieczenia regulują OWGU i postanowienia szczególne;
 16. Usługa – czynności możliwe do wykonania za pośrednictwem Serwisu, w tym przede wszystkim możliwość zawarcia Umowy ubezpieczenia, opłacenia składki ubezpieczeniowej jak również zapoznanie się z ofertą ubezpieczeń oferowanych w Serwisie.
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.).
 18. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Usług udostępnionych w Serwisie.

§3 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz OWGU NNW, Ubezpieczający świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, w tym zawarcie Umowy ubezpieczenia i dokonanie płatności składki na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Ubezpieczający powierzył pośrednictwo ubezpieczeniowe Kancelarii Brokerskiej Aspergo sp. z o.o., 30-701 Kraków ul. Przemysłowa 13/73, KRS: 0000285649, NIP: 6772295300, nr zezwolenia KNF na prowadzenie działalności brokerskiej: 1489/07.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Ubezpieczyciela z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.iszkolne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi przy użyciu strony www.iszkolne.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Użytkownika w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez zamknięcie przeglądarki. Skutki prawne zakończenia korzystania z Serwisu określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej za pośrednictwem Serwisu Usługi, a także okoliczności faktyczne.
 5. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usługi lub uszkodzenia w Serwisie. Ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 8. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§4 Warunki i wymagania techniczne świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu objętych Regulaminem

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ale możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia z Generali jest WYŁĄCZNIE do dnia 31 października 2023 roku.
 2. Rekomendowane jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi JavaScript, która poprawia działanie Serwisu.
 3. W związku z zastosowaniem strony w wersji responsywnej istnieje możliwość przeglądania Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych.
 4. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji. Do ich podglądu zalecamy darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.
 5. Wszystkie dane przesyłane pomiędzy Serwisem a komputerem Użytkownika są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 6. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu,
  3. odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować ich o każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 9. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie.
 10. Zamknięcie przeglądarki Użytkownika może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce Użytkownika.

§5 Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

 1. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych Serwisu wskazuje Płatnika i Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych oraz wybiera wariant ochrony i sumę lub sumy ubezpieczenia.
 2. Warunkiem przystąpienia do umowy ubezpieczenia z Generali jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Płatnika i Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych, jak też zaakceptowanie OWGU NNW, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, Polityką prywatności i Klauzulą informacyjną, a następnie poniesienie kosztów sfinansowania składki ubezpieczeniowej.
 3. Użytkownik, przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2. powyżej, powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych do Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
 4. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia z Generali następuje po wybraniu odpowiedniego wariantu ubezpieczenia przez Użytkownika, złożeniu odpowiednich oświadczeń celem zawarcia umowy ubezpieczenia oraz poniesienie kosztów sfinansowania składki ubezpieczeniowej.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com. W chwili płatności karta płatnicza o numerze wskazanym przez Użytkownika zostaje obciążona kwotą stanowiącą równowartość składki ubezpieczeniowej. W razie braku możliwości obciążenia karty płatniczej kwotą stanowiącą równowartość składki transakcja nie zostanie potwierdzona a umowa nie zostanie zawarta.
 6. W przypadku płatności przelewem elektronicznym z jednego ze wskazanych w Serwisie banków, na rachunku bankowym płatnika powinna się znajdować kwota stanowiąca równowartość składki ubezpieczeniowej. Rachunek Użytkownika zostanie obciążony po zawarciu umowy ubezpieczenia. W przypadku odrzucenia płatności umowa nie zostanie zawarta.
 7. Po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia z Generali na podany adres e-mail Użytkownik otrzymuje indywidualny Certyfikat ubezpieczenia oraz potwierdzenie poniesienia kosztów opłacenia składki ubezpieczeniowej. Na Certyfikacie ubezpieczenia znajduje się numer polisy ubezpieczeniowej.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWGU.
 9. Językiem stosowanym w relacjach z konsumentem jest język polski.

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 2. W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości dotyczących realizacji Usług związanych z korzystaniem z Serwisu powinien on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, przekazać Ubezpieczającemu reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Ubezpieczający może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, informacji.
 3. Reklamacje, dotyczące korzystania z Serwisu można składać:
  1. w formie elektronicznej – na adres e-mail: iszkolne@aspergo.pl
  2. za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie,
  3. pisemnie – na adres Ubezpieczającego.
 4. Ubezpieczający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe we wskazanym terminie, Ubezpieczający rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Ubezpieczający niezwłocznie powiadamia osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. Reklamacje, powinny być kierowane do Ubezpieczyciela, zgodnie z postanowieniami OWGU regulującymi zasady oraz sposób składania reklamacji.
 7. Reklamacje zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela można również kierować do Pośrednika:
  1. w formie elektronicznej – na adres e-mail: iszkolne@aspergo.pl
  2. za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie,
  3. pisemnie – na adres: Kancelaria Brokerska Aspergo sp. z o.o., 41-500 Chorzów ul. Kadecka 2 z dopiskiem „GO NNW”
 8. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla Ubezpieczającego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl). Ponadto informujemy, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/ WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§7 Odpowiedzialność

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Ubezpieczyciel nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Ubezpieczający nie ponosi również odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 3. Ubezpieczający ma prawo zablokować dostęp do Serwisu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Ubezpieczającego, Ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 4. Ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 5. Ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego. Ze względów bezpieczeństwa Ubezpieczający ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Ubezpieczający nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 7. Ubezpieczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§8 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. W związku z tym, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody Ubezpieczającego wyrażonej na piśmie.
 3. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 2. Niniejszy Regulamin został wprowadzony przez Ubezpieczającego dnia 26.07.2021r. i zaktualizowany dnia 14.06.2023r.

Pobierz Regulamin Świadczenia Usług Droga Elektroniczną

iszkolne - Regulamin swiadczenia usług droga elektroniczna.pdf