Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa:
  1. rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Nasz Broker Tomasz Szajbe prowadzącego działalność gospodarczą, działającego pod adresem 41-503 Chorzów, ul. Kadecka 2, NIP 627-106-35-47, REGON 270432204 jako Ubezpieczającego, świadczącego usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.iszkolne.pl oraz nnw.iszkolne.pl,
  2. sposób przystąpienia do umowy ubezpieczenia na odległość,
  3. warunki dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu płatności TPAY prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
  4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, w szczególności następujące ustawy:
  1. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dalej Ustawą o świadczeniu usług,
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.iszkolne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§ 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

 1. Generali – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 191.000.000 zł wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS
 2.  Administrator danych osobowych – zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  Administratorem Danych jest Nasz Broker Tomasz Szajbe 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2, NIP 627-106-35-47 REGON 270432204 tel. 32 249 40 35, e-mail iszkolne@iszkolne.pl
  Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania Umowy ubezpieczenia jest Generali.
 3. iszkolne.pl – NASZ BROKER Tomasz Szajbe 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2, NIP 627-106-35-47 REGON 270432204 korzystający z domeny iszkolne.pl jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe i ubezpieczającym, udostępniającym Użytkownikom możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia z Genarali.
 4. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 5. Numer polisy – unikalny numer nadany w Systemach Generali i podany Serwisie iszkolne.pl jako polisa, do której przystępują Ubezpieczeni za pośrednictwem serwisu iszkolne.pl i nnw.iszkolne.pl
 6. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków iszkolne.pl, na których podstawie jest zawierana umowa ubezpieczenia; OWU są doręczane nieodpłatnie za pośrednictwem stron transakcyjnych, za zgodą Ubezpieczającego w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
 7.  Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną” w ramach Serwisu iszkolne.pl i nnw.iszkolne.pl
 8.  Regulaminy – niniejszy regulamin oraz polityka prywatności zawarta na stronie iszkolne.pl, oraz zastrzeżenia prawne zawarte na stronie iszkolne.pl
 9. Serwis/strona – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona na adresie iszkolne.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez iszkolne.pl, dostępna na stronie internetowej www.iszkolne.pl. Serwis zawiera dokumenty, grafiki oraz inne utwory podlegające ochronie prawno-autorskiej, a także znaki towarowe podlegające ochronie.
 10. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające przystąpienie do umowy ubezpieczenia na odległość i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych dostępne pod adresem nnw.iszkolne.pl.
 11. Ubezpieczony/Przystępujący do ubezpieczenia – osoba fizyczna, która przystępuje do zawartej z Generali umowy ubezpieczenia.
 12. Ubezpieczający – iszkolne.pl.
 13. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Generali a iszkolne.pl; treść umowy ubezpieczenia regulują OWU;
 14. Usługa – czynności możliwe do wykonania za pośrednictwem Serwisu, w tym przede wszystkim możliwość przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, opłacenia składki ubezpieczeniowej, jak również zapoznanie się z ofertą ubezpieczeń oferowanych w Serwisie.
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 16. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Usług udostępnionych w Serwisie.

§ 3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz OWU, iszkolne.pl świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, w tym przystąpienie do Umowy ubezpieczenia i dokonanie płatności składki na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. iniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez iszkolne.pl z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.iszkolne.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.
  Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi przy użyciu strony www.iszkolne.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Użytkownika w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem kontynuuje użytkowanie serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Serwisu poprzez zamknięcie przeglądarki. Skutki prawne zakończenia korzystania z Serwisu określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej za pośrednictwem Serwisu Usługi, a także okoliczności faktyczne.
 4. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usługi lub uszkodzenia w Serwisie lub miejscach ich utrzymywania. iszkolne.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub prawem.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.

§ 4. Warunki i wymagania techniczne świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu objętych Regulaminem

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ale możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia z Generali jest WYŁĄCZNIE do dnia 31 października 2018 roku.
 2. Rekomendowane jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi JavaScript, która poprawia działanie Serwisu i przelicza składkę.
 3. Istnieje możliwość przeglądania Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych.
 4. Strona zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji zewnętrznej.
 5. Dane przesyłane są przy użyciu formularza są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL). Transmisja danych zabezpieczona i szyfrowana jest certyfikatem walidującym poprawność domeny, jednak iszkolne.pl nie gwarantuje poufności transmitowanych danych przez sieć. Użytkownik odpowiada za poprawne dostarczenie danych do serwisu.
 6. Pliki cookies:
  Podczas wizyty na witrynie iszkolne.pl zbierane są dane dotyczące wizyty. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do potrzeb rynku oraz zmieniających się przeglądarek internetowych.
  W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej iszkolne.pl , ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników.

§ 5. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia i zapłata składki ubezpieczeniowej

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu wskazuje Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych oraz wybiera wariant ubezpieczenia powiązany z sumą ubezpieczenia, przystępując do zawartej z Generali umowy ubezpieczenia.
 2. Warunkiem przystąpienia do umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika niezbędnych danych osobowych Ubezpieczonego lub Ubezpieczonych, jak też zaakceptowanie OWU wraz z Regulaminem, a następnie opłacenie składki ubezpieczeniowej.
 3. Użytkownik, przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 2 powyżej, powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych do Serwisu i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. iszkolne.pl nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
 4. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia następuje po wybraniu odpowiedniego wariantu ubezpieczenia przez Użytkownika oraz złożeniu odpowiednich oświadczeń celem przystąpienia do umowy ubezpieczenia.
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem TPAY.com, z którym serwis posiada podpisane niezbędne umowy.
 6. W przypadku płatności przelewem elektronicznym z jednego ze wskazanych w Serwisie banków, na rachunku bankowym płatnika powinna się znajdować kwota stanowiąca równowartość składki ubezpieczeniowej.
 7. Po przystąpieniu do umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu do umowy ubezpieczenia. Na potwierdzeniu przekazanym na wskazany przez Użytkownika adres e-mail znajdują się dane Ubezpieczonego/ych, okres ubezpieczenia, wybrany wariant oraz numer polisy.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU.

§ 6. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 2. W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości dotyczących realizacji Usług związanych z korzystaniem z Serwisu powinien on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, przekazać iszkolne.pl reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.
  iszkolne.pl może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, informacji, na które zobowiązany jest on odpowiedzieć.
 3. Reklamacje, dotyczące korzystania z Serwisu można składać:
  a) w formie elektronicznej – na adres e-mail: iszkolne@iszkolne.pl
  b) pisemnie – na adres NASZ BROKER Tomasz Szajbe 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2
 4. iszkolne.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe we wskazanym terminie, iszkolne.pl rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji iszkolne.pl niezwłocznie powiadamia osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 6. Reklamacje zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Generali, powinny być kierowane do Generali, zgodnie z postanowieniami OWU regulującymi zasady oraz sposób składania reklamacji.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. iszkolne.pl nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. iszkolne.pl nie ponosi również odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu przystąpienia do ubezpieczenia bez ich wiedzy i zgody.
 3. iszkolne.pl ma prawo zablokować dostęp do Serwisu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub iszkolne.pl., iszkolne.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej.
 4. iszkolne.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 5. iszkolne.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od iszkolne.pl. Ze względów bezpieczeństwa iszkolne.pl ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. Serwis transakcyjny nnw.iszkolne.pl dostępny jest jedynie do dnia 31 października 2018, który jest końcowym dniem umożliwiającym przystąpienie do ubezpieczenia.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa iszkolne.pl nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 8. iszkolne.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 8. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. W związku z tym, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody iszkolne.pl wyrażonej na piśmie.
 3. Zakres korzystania z praw autorskich zawarty jest w Regulaminach.
 4. iszkolne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Serwisu w dowolnym momencie.

§ 9. Postanowienia końcowe

iszkolne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018 r.

Pobierz Regulamin Świadczenia Usług Droga Elektroniczną

iszkolne - Regulamin swiadczenia usług droga elektroniczna.pdf