Najczęstsze pytania

Od kiedy rozpoczyna się ubezpieczenie?

Początek ochrony ubezpieczeniowej w każdym przypadku to 01-09-2023r.

Ubezpieczenie obejmuje dzieci i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym), w wieku do 20 lat, których Rodzice / Opiekunowie Prawni potwierdzą przystąpienie do umowy poprzez zakupienie ubezpieczenia za pośrednictwem naszej strony internetowej iszkolne.pl najpóźniej do 31-10-2023r.

Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież szkolna (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia.

Dlaczego w tym ubezpieczeniu wypłacacie aż 310 000 zł, a inni tylko 20 000 zł

Nasze ubezpieczenie jest indywidualnym programem, wynegocjowanym dla Klienta Kancelarii Brokerskiej ASPERGO

Wprowadzenie progresywnego systemu wypłaty świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu zapewnia bardzo wysokie – od 100 000 zł do aż 310 000 zł – świadczenia z tego tytułu.

Progresywny system wypłaty świadczeń – im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu.

Czy do ubezpieczenia mogą przystępować pojedyncze osoby?

Tak – wynegocjowaliśmy zakres ochrony dostępny dla dzieci i młodzieży szkolnej (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) w wieku do 20 lat.

W przypadku rodzin wielodzietnych przysługuje zniżka w wysokości 50% za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczone w tym samym wariancie. Jeżeli Rodzic / Opiekun prawny chce dla każdego dziecka wybrać inny wariant, to opłaca wszystkie składki w pełnej wysokości.

Jak ubezpieczyć dzieci, gdy placówka oświatowa wybrała ofertę, która mnie nie zadowala?

Wynegocjowany przez ASPERGO program umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową dzieci i młodzieży szkolnej (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia.

Ochrona ubezpieczeniowa od 01-09-2023r obejmie wszystkie dzieci i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia, których Rodzice / Opiekunowie Prawni potwierdzą przystąpienie do umowy poprzez zakupienie ubezpieczenia najpóźniej do 31-10-2023r, za pośrednictwem naszej strony internetowej iszkolne.pl 

Jak ubezpieczyć dzieci uczęszczające do różnych placówek lub takie które są pod opieką rodziców?

Ochrona ubezpieczeniowa od 01-09-2023r obejmie wszystkie dzieci i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia, których Rodzice / Opiekunowie Prawni potwierdzą przystąpienie do umowy poprzez zakupienie ubezpieczenia za pośrednictwem naszej strony internetowej iszkolne.pl najpóźniej do 31-10-2023r.

Składka za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczane w tym samym wariancie jest o 50% niższa od składki płaconej za pierwsze ubezpieczone dziecko.

W przypadku wyboru dla dzieci różnych wariantów, powyższa zniżka nie przysługuje.

Ile mam zapłacić za trójkę dzieci?

Obliczenie jest bardzo proste. W ramach wybranego wariantu ochrony, za ubezpieczenie drugiego i każdego kolejnego dziecka przysługuje zniżka w wysokości 50%, na przykład:

WARIANT 1:

a) Składka za 1 dziecko: 64 zł
b) Składka za drugie i za każde kolejne dziecko: 32 zł
c) Składka ŁĄCZNIE za 3 dzieci: 64 zł + 2 x 32 zł = 128 zł
(oszczędzasz aż 64 zł)

WARIANT 2:

d) Składka za 1 dziecko: 78 zł
e) Składka za drugie i za każde kolejne dziecko: 39 zł
Składka ŁĄCZNIE za 3 dzieci: 78 zł + 2 x 39 zł = 156 zł
(oszczędzasz aż 78 zł)

WARIANT 6:

a) Składka za 1 dziecko: 216 zł
b) Składka za drugie i za każde kolejne dziecko: 108 zł
c) Składka ŁĄCZNIE za 3 dzieci: 216 zł + 2 x 108 zł = 432 zł
(oszczędzasz aż 216 zł)

A jak można ubezpieczyć dzieci z rodzin wielodzietnych?

Ochrona ubezpieczeniowa od 01-09-2023r obejmie wszystkie dzieci i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia, których Rodzice / Opiekunowie Prawni potwierdzą przystąpienie do umowy poprzez zakupienie ubezpieczenia za pośrednictwem naszej strony internetowej iszkolne.pl najpóźniej do 31-10-2023r.

Składka za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczane w tym samym wariancie jest o 50% niższa od składki płaconej za pierwsze ubezpieczone dziecko.

W przypadku wyboru dla dzieci różnych wariantów, powyższa zniżka nie przysługuje.

Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież szkolna (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia.

A czy można ubezpieczyć dzieci z rodzin wielodzietnych w różnych wariantach?

Jeżeli Rodzic życzy sobie ubezpieczyć dzieci i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia w różnych wariantach, to płaci pełną składkę za każde z nich.

Ile lat musi mieć dziecko, aby można je było ubezpieczyć?

Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież szkolna (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia.

Dziecko musi posiadać numer pesel.

Do kiedy należy zapłacić składkę?

Składka musi zostać opłacona do 31-10-2023r.
Na chwilę obecną to jedyna na rynku oferta z tak długim odroczeniem terminu płatności. Zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową i pozwala rozłożyć w czasie płatności związane
z początkiem roku szkolnego / przedszkolnego.

Co to jest wariant progresywny?

System progresywny oznacza wypłatę wyższą niż wynika to z wielkości orzeczonego uszczerbku na zdrowiu poprzez zastosowanie odpowiedniego wskaźnika. Wskaźnik ten wzrasta wraz ze stopniem uszczerbku, waha się od 1,0 do 5,0 i odpowiednio podwyższa należne świadczenie.
Inaczej mówiąc – im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe świadczenie z tego tytułu.

Czy uprawianie sportu wyczynowego jest objęte ochroną?

Zakres ubezpieczenia obejmuje W KAŻDYM WARIANCIE zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież uczącą się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas uprawiania jazdy konnej i sportów walki z włączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach przygotowujących do zawodów z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności określonych w OWGU NNW Generali.

Zwrot kosztów leczenia – czego dotyczy?

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW

 1. Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem NW do wysokości SU wskazanej w umowie. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu:a) wizyt lekarskich udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu (z wyłączeniem wizyt stomatologicznych);
  b) pobytu w szpitalu, badań i zabiegów (z wyłączeniem badań i zabiegów rehabilitacyjnych lub stomatologicznych) oraz operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
  c) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
  d) przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium;
 2. w przypadku rozszerzenia umowy w zakresie kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem zawału serca lub udaru mózgu do SU wskazanej w umowie. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu:a) udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu (z wyłączeniem wizyt stomatologicznych);
  b) pobytu w szpitalu, badań i zabiegów (z wyłączeniem badań i zabiegów rehabilitacyjnych lub stomatologicznych) oraz operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
  c) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
  d) przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium;
 3. zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie dostarczonych kopii imiennych rachunków lub faktur, pod warunkiem, że koszty poniesione zostały na terytorium RP, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia NW albo zawału serca lub udaru mózgu. Koszty są zwracane osobie, która je poniosła;
 4. SU kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW oraz kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW rozszerzonego o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu wskazane są odrębnie w umowie. Max łączna wysokość świadczeń wypłaconych z tytułu kosztów leczenia w okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć SU wskazanej na to ryzyko.

Maksymalna wysokość świadczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ochrony. Obowiązuje łączny limit dla kosztów leczenia i rehabilitacji. Po jego wyczerpaniu opcja wygasa.

Zwrot kosztów rehabilitacji – czego dotyczy?

Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku
z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw NW, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku NW czynności uszkodzonego narządu lub narządów. Świadczenie będzie wypłacane tylko w przypadku, gdy zostanie wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW

 1. Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów rehabilitacji, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem NW do SU wskazanej w polisie;
 2. w przypadku rozszerzenia umowy w zakresie kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów rehabilitacji, które zostały poniesione wskutek zawału serca lub udaru mózgu do do SU wskazanej w polisie;
 3. koszty rehabilitacji mogą powstać z tytułu konsultacji lekarzy rehabilitacji lub zabiegów rehabilitacyjnych. Generali nie pokrywa kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz kosztów pobytu w szpitalu, sanatorium i innych placówkach rehabilitacyjnych;
 4. świadczenie przysługuje wyłącznie, gdy Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu / poważnego urazu / inwalidztwa;
 5. zwrot kosztów następuje na podstawie dostarczonych kopii imiennych rachunków lub faktur, pod warunkiem, że koszty poniesione zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia NW albo zawału serca lub udaru mózgu. Koszty są zwracane osobie, która je poniosła;
 6. SU kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW oraz kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW rozszerzonego o zakres obejmujący skutki zawału serca lub udaru mózgu wskazane są odrębnie w umowie;
 7. Maksymalna wysokość świadczenia uzależniona jest od wybranego wariantu ochrony. Obowiązuje łączny limit dla kosztów leczenia i rehabilitacji. Po jego wyczerpaniu opcja wygasa.
Czy ubezpieczenie obowiązuje również w przypadku zmiany placówki oświatowej?

Tak – ochrona rozpoczyna się 01-09-2023r i wygasa 31-08-2024r.

Co robić w przypadku, gdy do ubezpieczenia chcemy zgłosić więcej osób?

Ochrona ubezpieczeniowa od 01-09-2023r obejmie wszystkie dzieci i młodzież szkolną (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia których Rodzice / Opiekunowie Prawni potwierdzą przystąpienie do umowy poprzez zakupienie ubezpieczenia za pośrednictwem naszej strony internetowej iszkolne.pl najpóźniej do 31-10-2023r.

Składka za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczane w tym samym wariancie jest o 50% niższa od składki płaconej za pierwsze ubezpieczone dziecko.

W przypadku wyboru dla dzieci różnych wariantów, powyższa zniżka nie przysługuje.

Brak dolnej granicy wieku – do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież szkolna (pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym) do 20 roku życia.

Czy można ubezpieczyć dzieci / młodzież szkolną w rodzinach zastępczych

Oczywiście – procedura przystąpienia do umowy została opisana powyżej.

Czy ubezpieczenie chroni dzieci podczas wycieczek?

Wynegocjowany program obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie. Część świadczeń, takich jak: koszty leczenia, koszty rehabilitacji, koszty operacji dotyczy kosztów poniesionych na terenie RP.

W przypadku wycieczek krajowych nie ma konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia NNW.

W przypadku wycieczek zagranicznych, ze względu na wysokie koszty wizyt, leczenia czy też pobytu w szpitalu niezbędne jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej między innymi koszty leczenia poza granicami kraju. Żadna polisa ubezpieczenia NNW dla dzieci, młodzieży szkolnej nie ma tak wysokich sum ubezpieczenia, aby zapewnić zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju.

Czy ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w szkołach jest obowiązkowe?

Nie – każdy Rodzic / Opiekun prawny decyduje samodzielnie, gdzie i jakie ubezpieczenie wykupi. Można posiadać kilka polis NNW zawartych w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

W naszym przypadku ubezpieczenie NNW jest doskonale skonstruowanym programem realnie chroniącym dzieci.

Czy można przystąpić do ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony?

Tak – wymagany kontakt z Panami Janusz Dyczka, tel. 500 250 370 oraz Stanisław Dudek tel. 606 685 182.

Czy ochroną objęty będzie pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby?

Tak – świadczenie w wysokości od 300 do 500 zł – w zależności od wybranego wariantu – wypłacane będzie, jeżeli dziecko będzie w szpitalu co najmniej 7 dni. Dla dzieci dotychczas nieubezpieczonych obowiązuje 30-dniowa karencja (brak ochrony) od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Czy zakres ochrony obejmuje koszty zakupu wózka inwalidzkiego?

Tak – w przypadku orzeczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu koszty tego zakupu pokrywane są w ramach klauzuli naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych.

Czy zakres ochrony obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie szkieł kontaktowych lub aparatu słuchowego?

Do zapisu § 13 ust. 15 zostaje dodany pkt 7) w treści: „W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia szkieł kontaktowych lub aparatu słuchowego Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce w okresie ubezpieczenia, Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na zakup nowych lub naprawę uszkodzonych szkieł korekcyjnych lub aparatu słuchowego, maksymalnie do wysokości 300 zł.

Koszty te zostaną zwrócone jeżeli poniesione zostały przez Ubezpieczonego na terytorium RP, nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku i o ile nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowo, poza fakturami wymienionymi w punkcie 5), do zwrotu niniejszych kosztów niezbędne jest dostarczenie potwierdzenia faktu uszkodzenia sprzętu (szkieł korekcyjnych lub aparatu słuchowego) w formie zdjęcia lub protokołu naprawy oraz dokumentów medycznych potwierdzających ich stosowanie na zalecenie lekarza przed nieszczęśliwym wypadkiem.

Czy zakres ochrony obejmuje wypadki podczas praktycznej nauki zawodu?

Oczywiście, w każdym wariancie i to bez dodatkowej składki.